datoveschranky.info

Website:https://www.datoveschranky.info
Obdržené pozitivní hlasy15
Obdržené negativní hlasy13
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (245)

1

2   0

notifikace


Upozornìni na pøíchozí zprávy do Va¹í datové schránky SMS zprávou.
Zdroj: datoveschranky.info

2

2   1

software


Programové vybavení poèítaèe, mobilu, napø. operaèní systém, programy.
Zdroj: datoveschranky.info

3

1   0

egon


eGON, symbol projektù eGovernment, je v pøeneseném významu ¾ivý organismus, ve kterém v¹e souvisí se v¹ím a fungování jednotlivých èástí se navzájem podmiòuje. Existenci a ¾ivotní [..]
Zdroj: datoveschranky.info

4

1   0

elearning


Je realizace výuky s pou¾itím prostøedkù informaèních technologií.
Zdroj: datoveschranky.info

5

1   0

hardware


Technické (fyzické, hmatatelné) vybavení poèítaèe.
Zdroj: datoveschranky.info

6

1   0

icq


Celým názvem I Seek You [áj sík jú], je software pro instant messaging vyu¾ívající protokolu OSCAR.
Zdroj: datoveschranky.info

7

1   0

identifikátor datové schránky


Slou¾í k identifikaci datové schránky, není zamìnitelný s ¾ádným jiným identifikátorem vyu¾ívaným orgány veøejné moci. Zpùsob tvorby identifikátoru stanoví ministerstvo vyhlá¹ko [..]
Zdroj: datoveschranky.info

8

1   0

konfirmace


Písemné potvrzení objednávky nebo jiného právního úkonu, který byl uèinìn ménì prùkazným zpùsobem, napø. telefonicky.
Zdroj: datoveschranky.info

9

1   0

kraj


Územní jednotka, obvykle vìt¹í ne¾ okres a men¹í ne¾ stát, pøípadnì zemì. Slovem kraj se pøekládají i názvy územních jednotek nìkterých dal¹ích státù.
Zdroj: datoveschranky.info

10

1   0

plná moc


Je jednostranný právní úkon, kterým zastoupený dává tøetím osobám na vìdomí, ¾e zvolený zástupce je oprávnìn za nìj jednat a v jakém rozsahu. Plná moc osvìdèuje, ¾e mezi zastou [..]
Zdroj: datoveschranky.info


Pro zobrazení všech definic slova 245 se přihlašte, prosím.