Význam Opce
Co znamená slovo Opce? Zde naleznete 45 významů slova Opce. Můžete také přidat význam slova Opce sami

1

3   0

Opce


Právo za danou opční cenu koupit či prodat konkrétní množství aktiv. Užíváno jako přednostní právo k uzavření smlouvy.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

2

3   1

Opce


Druh finančního derivátu. Dnes se dohodne cena (tzv. realizační cena), za jakou se uskuteční v budoucnu obchod. V okamžiku obchodu se platí dříve dohodnutá realizační cena bez ohledu na [..]
Zdroj: nextfinance.cz

3

1   0

Opce


je smlouva mezi kupujícím a prodávajícím , která kupujícímu dává právo (ne však povinnost) nakoupit nebo prodat určité množství fin. instrumentu za předem určenou cenu v jakýkoliv okamžik až do vypršení kontraktu
Zdroj: bossa.cz

4

0   0

Opce


Finanèní nástroj z kategorie derivátù, nabyvateli dává právo, ne však povinnost, nakoupit nebo prodat urèité základní nástroje za urèitou cenu, v urèité dobì.
Zdroj: fxstreet.cz

5

0   0

Opce


Prostøedek spekulace nebo zajištìní proti riziku. Opce dává jejímu majiteli právo koupit èi prodat cenný papír.
Zdroj: akcie.cz

6

0   0

Opce


Instrument, jehož vlastník má právo, ale ne povinnost nakoupit podkladové aktivum za předem určenou cenu v předem určeném čase (v případě call opce) n [..]
Zdroj: czechwealth.cz

7

0   0

Opce


Opce na rozdíl od forwardů, futures a swapů dává vlastníkovi opce nikoli povinnost, ale právo k nákupu nebo prodeji určitého aktiva k určitému dni nebo po určitou dobu v budoucnosti za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price, strike price). Stejně tak je stanoven závazek prodávajícího prodat nebo koupit dané aktivu [..]
Zdroj: kb.cz

8

0   0

Opce


Opce na rozdíl od forwardů, futures a swapů dává vlastníkovi opce nikoli povinnost, ale právo k nákupu nebo prodeji určitého aktiva k určitému dni nebo po určitou dobu v budoucnosti za st [..]
Zdroj: businessinfo.cz

9

0   0

Opce


Opce na rozdíl od forwardù, futures a swapù dává jejímu vlastníkovi právo, nikoli povinnost, k nákupu èi prodeji urèitého aktiva k urèitému dni nebo po urèitou dobu v&nbs [..]
Zdroj: akcentacz.cz

10

0   0

Opce


Zajišťovací instrument proti rizikům souvisejícím se změnami kursů při termínových obchodech. Majitel opce má právo rozhodnout, zda závazek z dané kupní smlouvy vznikne či nikoli.
Zdroj: pavlat-znalec.cz

11

0   0

Opce


pøedstavují práva, nikoli však povinnosti uskuteènit urèitý obchod. Kupující získává právo koupit (kupní opce) nebo prodat (prodejní opce) urèité množství cenných papírù s pevnì stanovenou hodnotou k urèitému termínu za pøedem sjednanou cenu. Opce patøí mezi finanèní deriváty
Zdroj: financni.webz.cz

12

0   0

Opce


Opce narozdíl od forwardů, futures a swapů dává jejímu vlastníkovi právo, nikoli povinnost, k nákupu či prodeji určitého aktiva k určitému dni nebo po určitou dobu v budoucnosti za stan [..]
Zdroj: citfin.cz

13

0   0

Opce


Právo (nikoli povinnost) koupit (tzv. call opce) nebo prodeje (put opce) konkrétní množství dané akcie, komodity, měny, indexu nebo dluhu za specifickou cenu. Pro akciové opce se obvykle používá 100 akcií. Jiný název: opční smlouva.
Zdroj: ingbank.cz

14

0   0

Opce


právo koupit cenný papír (call opce) nebo právo prodat cenný papír (put opce) - prostøedek spekulace nebo zajištìní proti riziku (podle držby dalších instrumentù - napø. držba akcií a [..]
Zdroj: home.tiscali.cz

15

0   0

Opce


Obecně volba, právo volby. Právo koupit nebo prodat konkrétní množství aktiv (akcií, deviz, obligací) za stanovenou opční cenu.
Zdroj: apogeo.cz

16

0   0

Opce


Druh finanèního derivátu. Dnes se dohodne cena (tzv. realizaèní cena), za jakou se uskuteèní v budoucnu obchod. V okam¾iku obchodu se platí døíve dohodnutá realizaèní cena bez ohledu na [..]
Zdroj: cechmal.cz

17

0   0

Opce


právo koupit cenný papír (call opce) nebo právo prodat cenný papír (put opce) - prostředek spekulace nebo zajištění proti riziku (podle držby dalších instrumentů - např. držba akcií a současná koupě prodejní opce k těmto akciím zajišťuje investora proti většímu poklesu hodnoty akcií).
Zdroj: cpinvest.cz

18

0   0

Opce


Cenný papír, který držiteli poskytuje právo na nákup předem určeného množství podkladového aktiva (Call opce) v určeném termínu. Naproti tomu existují také Put opce. Ty zase opravňují držitele k prodeji předem určeného množství podkladového aktiva v určeném termínu.
Zdroj: easyinvest.cz

19

0   0

Opce


Právo koupit nebo prodat cenný papír, komoditu, plodinu nebo akciový index za danou cenu (uplatňovací, realizační cenu) k určitému datu nebo před tímto datem.
Zdroj: miras.cz

20

0   0

Opce


Právo koupit nebo prodat cenný papír, komoditu, plodinu nebo akciový index za danou cenu (uplatňovací, realizační cenu) k určitému datu nebo před tímto datem.
Zdroj: traders.cz

21

0   0

Opce


možnost zvyšování pojistného a pojistné částky o určité procento bez zkoumání zdravotního stavu. Zvýšení je možné provést vždy k x-tému výročí počátku pojištění a může být provedeno nejvýše x-krát.
Zdroj: triglav.cz

22

0   0

Opce


Volba právo koupit nebo prodat konkrétní množství aktiv (akcií, deviz, dluhopisů) za stanovenou opční cenu. Opce americká, asijská, call, časová, devizová, evropská, krytá, měnová, propadlá, put, úroková.
Zdroj: usetritnadanich.cz

23

0   0

Opce


Opce dává svému držiteli právo nakoupit (call) nebo prodat (put) přesně definované podkladové aktivum (akcie, měny, indexy, komodity) na přesně stanovenou cenu (strike price) po pevně stanovenou dobu. Za toto právo musí držitel opce jejímu prodejci (vypisovateli) zaplatit. Tato platba je označována jako opční prémie.
Zdroj: cz.brokerjet.com

24

0   0

Opce


Všeobecně, termín pro smluvně zabezpečené právo koupit nebo prodat předmět dle určitých podmínek a za předem stanovenou cenu. Součástí jsou prodejní nebo kupní opce. Opce lze na burzách obchodovat nezávisle. V mezinárodním obchodu s opčními listy se často používají tyto výrazy: kupní opce, prodejní opce, spread, strad [..]
Zdroj: cz.brokerjet.com

25

0   0

Opce


 Zvláštní druh burzovních obchodů. Jde o nákup práva koupit nebo prodat předmět obchodu v určitém termínu za předem dohodnutou cenu
Zdroj: eakcie.cz

26

0   0

Opce


Urèité pøednostní právo (zejména k uzavøení smlouvy).
Zdroj: datoveschranky.info

27

0   0

Opce


Opce dává svému držiteli právo nakoupit (call) nebo prodat (put) pøesnì definované podkladové aktivum (akcie, mìny, indexy, komodity) za pøesnì stanovenou cenu (strike price) bìhem stanovené doby. Za toto právo musí držitel opce jejímu prodejci (vypisovateli) zaplatit opèní prémii.
Zdroj: vertesi.cz

28

0   0

Opce


Instrument, jehož vlastník má právo, ale ne povinnost nakoupit podkladové aktivum za předem určenou cenu v předem určeném čase (v případě call opce) nebo podkladové aktivum prodat (put opce).
Zdroj: ludvik-turek.com

29

0   0

Opce


Derivátový finanční nástroj, cenný papír nebo termínový kontrakt, který představují možnost, nikoliv však povinnost nákupu nebo prodeje - koupit (Call opce), nebo prodat (Putt opce) - určitého podkladového aktiva v budoucnosti v dohodnutém čase za dohodnutou cenu. Tento instrument má dvojí použití - spekulativní a zajišťo [..]
Zdroj: profity.cz

30

0   0

Opce


Opce dává vlastníkovi opce právo k nákupu nebo prodeji určitého aktiva k určitému dni v budoucnosti za stanovenou cenu a závazek prodávajícího opce, prodat nebo koupit dané aktivum za t [..]
Zdroj: patria-direct.cz

31

0   0

Opce


1. volba, právo volby; 2. právo koupit nebo prodat konkrétní množství aktiv (akcií, deviz, obligací) za stanovenou opční cenu; 3. obecně určité přednostní právo (zejména k uzavření smlouvy) Viz také americká opce
Zdroj: business.center.cz

32

0   0

Opce


Na žádost pojištěného, kterému vznikne nárok na pojistné plnění, nebo oprávněné osoby u důchodu pro pozůstalé lze pojistné plnění změnit (provést opci) takto: • z jednorázového pojistného plnění uhradit jednorázové pojistné k důchodovému pojištění, z něhož lze vyplácet doživotní důchod nebo důchod na sjedn [..]
Zdroj: koop.cz

33

0   0

Opce


Opce dává svému držiteli právo nakoupit (call) nebo prodat (put) přesně definované podkladové aktivum (akcie, měny, indexy, komodity) na přesně stanovenou cenu (strike price) po pevně stanovenou dobu. Za toto právo musí držitel opce jejímu prodejci (vypisovateli) zaplatit. Tato platba je označována jako opční prémie.
Zdroj: brokerjet.cz

34

0   0

Opce


Všeobecně, termín pro smluvně zabezpečené právo koupit nebo prodat předmět dle určitých podmínek a za předem stanovenou cenu. Součástí jsou prodejní nebo kupní opce. Opce lze na burzách obchodovat nezávisle. V mezinárodním obchodu s opčními listy se často používají tyto výrazy: kupní opce, prodejní opce, spread, strad [..]
Zdroj: brokerjet.cz

35

0   0

Opce


Je derivát. Jde o nákup práva (ne povinnost) koupit (call option) nebo prodat (put option) předmět obchodu v určitém termínu za předem dohodnutou cenu. Právo realizace kontraktu má pouze jedna strana (podle českého práva smlouva o smlouvě budoucí s odkládací podmínkou). Podle data splatnosti opce se rozlišují americké opce, kd [..]
Zdroj: fondmarket.cz

36

0   0

Opce


Finanèní instrument s jehož držením je spojeno právo (nikoliv povinnost) prodat èi koupit jiný instrument za pøedem dohodnutých podmínek seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

37

0   0

Opce


(option) - kontrakt, který pro kupujícího představuje právo a pro prodávajícího povinnost koupit nebo prodat v budoucnu určité množství pokladového aktiva za předem sjednanou cenu. Opce mimo peníze
Zdroj: kbp.cz

38

0   0

Opce


Právo za stanovenou opèní cenu prodat nebo koupit konkrétní mno¾ství aktiv, akcií, dluhopisù, deviz. Pøednostní právo zejména k uzavøení smlouvy.
Zdroj: klo.cz

39

0   0

Opce


dohoda, kdy kupující opce má právo koupit nebo prodat podkladový nástroj za předem stanovenou cenu s vypořádáním k danému datu v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnost [..]
Zdroj: reico.cz

40

0   0

Opce


Slovo opce má více významů: opce (finance) – jedna z možností finančního derivátu opce (právo) – právní úkon
Zdroj: cs.wikipedia.org

41

0   0

Opce


Opce je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, která dává kupujícímu právo (neukládá mu však povinnost) prodat nebo koupit od prodávajícího konkrétní aktivum (tzv. podkladové aktiv [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

42

0   0

Opce


Opce v právu označuje jednostranné právní jednání, kterým dojde k naplnění odkládací podmínky, a tím ke vzniku právních následků jiného právního jednání. Jde např. o právo roz [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

43

0   1

Opce


derivátový finanční nástroj, při kterém jde o nákup práva koupit nebo prodat předmět obchodu v určitém termínu za předem dohodnutou cenu
Zdroj: mojeinvestice.cz

44

0   1

Opce


Volba právo koupit nebo prodat konkrétní množství aktiv (akcií,deviz,dluhopisů) za stanovenou opční cenu.Opce americká,asijská,call, časová, devizová. evropská, krytá, měnová, propad [..]
Zdroj: uctovani.net

45

0   2

Opce


volba; právo na koupi (prodej) předem stanoveného množství; opce ale jejího majitele nenutí ji proměnit (tj. je to právo NE povinnost); např. opce na nákup určitého množství vlastních [..]
Zdroj: klub.slovniky.cz

Přidat význam slova Opce
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Odvolání Oprávky >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam