fp.tul.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy0
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (29)

1

4   0

konzultace


pomáhají studentům při samostatném studiu, nahrazují některé formy výuky a doplňují přípravu studentů ke zkouškám.
Zdroj: fp.tul.cz

2

0   0

akademická obec


vysoké školy je tvořena interními učiteli, vědeckými pracovníky a imatrikulovanými studenty graduálního a postgraduálního studia.
Zdroj: fp.tul.cz

3

0   0

akademický senát


je orgánem samosprávy vysoké školy. Je složen z volených zástupců akademické obce vysoké školy. Studentská komora AS představuje vrcholové zastoupení studentů VŠ.
Zdroj: fp.tul.cz

4

0   0

bakalářské


studium je nejméně tříleté, nejvíce čtyřleté, zakončené státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Absolventům bakalářských studijních programů se uděluje akademický titul bakalář (Bc.).
Zdroj: fp.tul.cz

5

0   0

distanční studium


je forma studia, při kterém jsou studující a vzdělavatelé v průběhu studia od sebe fyzicky vzdáleni. Tato vzdálenost se při studiu překlenuje využitím všech dostupných komunikačních prostředků, kterými lze prezentovat učivo (tištěné texty, magnetofonové záznamy, počítačové programy, elektronická pošta, rozhlasové a televizní vzdělávací programy, vi [..]
Zdroj: fp.tul.cz

6

0   0

doktorský typ studia


je zaměřen na samostatnou tvůrčí činnost. Trvá zpravidla 3 roky a uskutečňuje se podle individuálního studijního plánu. Je zakončen disertační prací, která obsahuje původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté ke zveřejnění. Absolventům doktorského studijnímu programu je udělován titul Doktor (Ph.D.)
Zdroj: fp.tul.cz

7

0   0

index


viz Studijní průkaz
Zdroj: fp.tul.cz

8

0   0

klasifikace


je hodnocení studenta na základě dosažených výsledků. Různé fakulty používají pro klasifikaci různé škály. Zápočet se zpravidla klasifikuje: započteno/nezapočteno. Pro hodnocení výsledků zkoušek se používá systém: výborně (1) - výborně minus (1-) - velmi dobře (2) - velmi dobře minus (2-) - dobře (3) - nevyhověl/a (4). Výsledky zkoušek i zápočtů se [..]
Zdroj: fp.tul.cz

9

0   0

kombinované studium


je vyvážené spojení prezenčního a distančního studia. Student je však vždy předem informován o rozsahu povinné prezenční části studia, aby se mu mohl přizpůsobit.
Zdroj: fp.tul.cz

10

0   0

kreditní systém


poslední dobou mnoho fakult přechází z bodového na kreditní systém. Jedná se o zdánlivé změny, jelikož jde pouze o přistoupení na "evropskou" normu hodnocení studentů. Podmínkou pro zápis do dalšího semestru je splnění minimálních studijních povinností v uplynulém semestru. Za určité výkony (seminární práce, referát, docházka) se získává určitý poč [..]
Zdroj: fp.tul.cz


Pro zobrazení všech definic slova 29 se přihlašte, prosím.