fp.tul.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy0
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (29)

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

Konzultace


pomáhají studentům při samostatném studiu, nahrazují některé formy výuky a doplňují přípravu studentů ke zkouškám.
Zdroj: fp.tul.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akademická obec


vysoké školy je tvořena interními učiteli, vědeckými pracovníky a imatrikulovanými studenty graduálního a postgraduálního studia.
Zdroj: fp.tul.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akademický senát


je orgánem samosprávy vysoké školy. Je složen z volených zástupců akademické obce vysoké školy. Studentská komora AS představuje vrcholové zastoupení studentů VŠ.
Zdroj: fp.tul.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bakalářské


studium je nejméně tříleté, nejvíce čtyřleté, zakončené státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Absolventům bakalářských studijních programů se uděluje akademický titul bakalář (Bc.).
Zdroj: fp.tul.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Distanční studium


je forma studia, při kterém jsou studující a vzdělavatelé v průběhu studia od sebe fyzicky vzdáleni. Tato vzdálenost se při studiu překlenuje využitím všech dostupných komunikačních prostředků, kterými lze prezentovat učivo (tištěné texty, magnetofonové záznamy, počítačové programy, elektronická pošta, rozhlasové a televizní vzdělávací programy, vi [..]
Zdroj: fp.tul.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doktorský typ studia


je zaměřen na samostatnou tvůrčí činnost. Trvá zpravidla 3 roky a uskutečňuje se podle individuálního studijního plánu. Je zakončen disertační prací, která obsahuje původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté ke zveřejnění. Absolventům doktorského studijnímu programu je udělován titul Doktor (Ph.D.)
Zdroj: fp.tul.cz
Tento význam nebyl schválen

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


viz Studijní průkaz
Zdroj: fp.tul.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

klasifikace


je hodnocení studenta na základě dosažených výsledků. Různé fakulty používají pro klasifikaci různé škály. Zápočet se zpravidla klasifikuje: započteno/nezapočteno. Pro hodnocení výsledků zkoušek se používá systém: výborně (1) - výborně minus (1-) - velmi dobře (2) - velmi dobře minus (2-) - dobře (3) - nevyhověl/a (4). Výsledky zkoušek i zápočtů se [..]
Zdroj: fp.tul.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kombinované studium


je vyvážené spojení prezenčního a distančního studia. Student je však vždy předem informován o rozsahu povinné prezenční části studia, aby se mu mohl přizpůsobit.
Zdroj: fp.tul.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kreditní systém


poslední dobou mnoho fakult přechází z bodového na kreditní systém. Jedná se o zdánlivé změny, jelikož jde pouze o přistoupení na "evropskou" normu hodnocení studentů. Podmínkou pro zápis do dalšího semestru je splnění minimálních studijních povinností v uplynulém semestru. Za určité výkony (seminární práce, referát, docházka) se získává určitý poč [..]
Zdroj: fp.tul.cz


Pro zobrazení všech definic slova 29 se přihlašte, prosím.