fxstreet.cz

Website:https://www.fxstreet.cz
Obdržené pozitivní hlasy34
Obdržené negativní hlasy23
Karma:10 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (643)

1

3   0

volatilita


Kolísavost kurzu/ceny daného instrumentu. Èím vìtší volatilita, tím vìtší rozpìtí, ve kterém kurz kolísá.
Zdroj: fxstreet.cz

2

2   0

floating


Devizový kurz, který „má dovoleno“ od centrální banky volnì se pohybovat, tj. oslabovat i posilovat podle aktuálního vývoje nabídky a poptávky po dané mìnì. V praxi se málokdy v [..]
Zdroj: fxstreet.cz

3

2   0

kotace


Nabízená nebo poptávaná cena.
Zdroj: fxstreet.cz

4

2   0

trading


Trading je obchodování na finanèních trzích s cílem opakovanì realizovat malé kurzové zisky podle krátkodobých signálù technické analýzy.
Zdroj: fxstreet.cz

5

1   0

alokace


Rozložení aktiv, obvykle podle typu cenných papírù, mùže být i podle regionù nebo mìn èi prùmyslových oborù.
Zdroj: fxstreet.cz

6

1   0

dluhopis


Cenina, která opravòuje držitele k výplatì úroku a nominální hodnoty této ceniny.
Zdroj: fxstreet.cz

7

1   0

emise


Jde o (primární úpis) vydání cenných papírù, tj. vystavení, zveøejòování a uvedení do obìhu. Emise se provádí pøímo nebo prostøednictvím banky.
Zdroj: fxstreet.cz

8

1   0

exercise


Pojem užívaný pøi obchodování opcí, kdy vlastník opce ji mùže uplatnit.
Zdroj: fxstreet.cz

9

1   0

fed


Obdobou Èeské národní banky je americká centrální banka známá pod oznaèením FED.
Zdroj: fxstreet.cz

10

1   0

fúze


Splynutí dvou spoleèností do jedné pøièemž vzniká nový subjekt.
Zdroj: fxstreet.cz


Pro zobrazení všech definic slova 643 se přihlašte, prosím.