info.sks.cz

Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy7
Karma:-4 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (33)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

informace


poznatek sdílený tím, že se komunikuje (sdìlitelná znalost èi fakta), a snižující nejistotu Terminologická poznámka
Zdroj: info.sks.cz (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

komunikace


spojení, pøenos; proces pøedávání informace od zdroje k pøíjemci Terminologická poznámka
Zdroj: info.sks.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bibliografický popis


popis informaèního zdroje (objektu, entity)
Zdroj: info.sks.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bibliografie


sekundární zdroj informací obsahující uspoøádané popisy dokumentù
Zdroj: info.sks.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bibliometrie


využití kvantitativních (matematických a statistických) metod k analýze komunikace
Zdroj: info.sks.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bit


zkratka anglického výrazu binary digit (dvojkové èíslo); jednotka nejmenšího množství informace, které je tøeba pro výbìr ze dvou možností (ano/ne, pravda/nepravda, +/-)
Zdroj: info.sks.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

competitive intelligence


konkurenèní zpravodajství
Zdroj: info.sks.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

data


údaje; vyjádøení skuteèností formálním zpùsobem tak, aby je bylo možné pøenášet nebo zpracovat Terminologická poznámka
Zdroj: info.sks.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deskriptor


lexikální jednotka tezauru užívaná k oznaèení urèitého pojmu
Zdroj: info.sks.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dokument


informaèní pramen tvoøený množinou hmotnì fixovaných informací a sloužící k jejich pøenosu v èase a prostoru entropie
Zdroj: info.sks.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 33 se přihlašte, prosím.