koop.cz

Website:https://www.koop.cz/
Obdržené pozitivní hlasy8
Obdržené negativní hlasy15
Karma:-6 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (234)

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Poddolování


Důsledky lidské činnosti spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
Zdroj: koop.cz

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

POJIŠTĚNÍ NA PRVNÍ RIZIKO


Pojištění vědomě sjednávané pouze na část známé pojistné hodnoty věci. Limit stanovuje (na svou odpovědnost) pojistník a je horní hranicí plnění pojistitele ze všech pojistných událostí vzniklých za určenou dobu.
Zdroj: koop.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Parciální škoda


Takové poškození pojištěné věci, kdy náklady na její opravu, snížené o cenu zbytků nahrazovaných částí jsou menší než obvyklá cena věci v době bezprostředně před poškozením.
Zdroj: koop.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

promlčecí doba


Doba pro uplatnění práva na plnění z pojištění. Pojistné plnění z neživotního pojištění se promlčí za 3 roky; promlčecí doba počíná běžet 1 rok po vzniku pojistné události. Shodná promlčecí doba platí i pro pojistné plnění ze životního pojištění, a to u pojistných smluv uzavřených do 31. 12. 2004. Pojistné plnění ze životního pojištění u pojistných [..]
Zdroj: koop.cz

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

valorizace


V pojišťovnictví slangový výraz pro zvýšení rezervy pojistného u konkrétní životní pojistné smlouvy o přiznaný podíl na zisku pojistitele.
Zdroj: koop.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Vandalismus


Poškození nebo zničení věci nebo její části způsobené úmyslným jednáním cizí osoby.
Zdroj: koop.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktuální věk


Věk pojištěného stanovený jako rozdíl mezi aktuálním kalendářním rokem a kalendářním rokem svého narození.
Zdroj: koop.cz
Tento význam nebyl schválen

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akumulovaný dluh


Dluh pojistníka, vznikající v prvních (zpravidla pěti) letech trvání pojištění. Pokud účet pojistníka nepostačuje na úhradu všech poplatků, je akumulovaný dluh hrazen ze zaplaceného běžného či mimořád [..]
Zdroj: koop.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

All risk pojištění


Pojištění se vztahuje na všechna pojistná nebezpečí, kromě těch, která jsou výslovně vyloučena v pojistné smlouvě.
Zdroj: koop.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokační poměr


Pojistníkem stanovený poměr rozdělení a umístění pojistného do jednotlivých fondů.
Zdroj: koop.cz


Pro zobrazení všech definic slova 234 se přihlašte, prosím.