mprinstitute.org

Website:http://www.mprinstitute.org
Obdržené pozitivní hlasy8
Obdržené negativní hlasy12
Karma:-3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (333)

1

3   0

stagnace


("stagnation"): viz pod heslem: stáze.
Zdroj: mprinstitute.org

2

1   0

evoluce


("evolution"): pùvodnì chápána jako embryologický vývoj individua; snad poprvé pou¾il pojem evoluce v dne¹ním smyslu geolog Charles Lyell (roku 1832, kdy¾ diskutoval Lamarckùv transformism [..]
Zdroj: mprinstitute.org

3

1   0

instinkt


("instinct"): zdìdìné podvìdomé vykonávání nìkterých èinností, èili pud; mnozí Darwinovi pøedchùdci srovnávali instinkt se zvykem; Charles Darwin ("On the Origin of Species") se pokus [..]
Zdroj: mprinstitute.org

4

1   0

selekce


("selection"): viz pod heslem: pøírodní výbìr. 
Zdroj: mprinstitute.org

5

1   0

synapomorfie


("synapomorphy"): termín z kladistiky; apomorfie, kterou sdílí více rùzných organismù ("shared derived character state"); viz té¾: apomorfie, homologie, kladistika.
Zdroj: mprinstitute.org

6

1   0

transmutace


("transmutation"): viz pod heslem: evoluce.
Zdroj: mprinstitute.org

7

0   0

abnormální výzkum


("extraordinary research"): viz pod heslem: krize.
Zdroj: mprinstitute.org

8

0   0

apomorfie


("apomorphy"): termín z kladistiky pro "pokroèilý" znak ("advanced" èi "derived character"); viz té¾: kladistika, synapomorfie.
Zdroj: mprinstitute.org

9

0   0

archetyp


("archetype", "principal type"): v morfologii 19. století ideální, reálná èi naopak zcela abstraktní forma, která byla jakýmsi modelem, podle nìho¾ byla rozeznávána stavba tìlesné konst [..]
Zdroj: mprinstitute.org

10

0   0

autopoieze


("autopoiesis"): z øeètiny ("sám se tvoøit"); my¹lenka autopoieze navazuje na my¹lenku homeostáze, ale ve dvou podstatných smìrech ji roz¹iøuje: jednak dùsledným chápáním homeostáze j [..]
Zdroj: mprinstitute.org


Pro zobrazení všech definic slova 333 se přihlašte, prosím.