nanimata.wu.cz

Website:http://nanimata.wu.cz
Obdržené pozitivní hlasy10
Obdržené negativní hlasy11
Karma:-2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (160)

1

1   1

aerosol


Smìs pevné (dým) nebo kapalné látky (pìna) a plynu.
Zdroj: nanimata.wu.cz

2

1   0

elektrolýza


Elektrolýza je dìj probíhající na elektrodách, kdy je elektrolyt èi tavenina rozkládána stejnosmìrným proudem na kation a anion.
Zdroj: nanimata.wu.cz

3

1   0

filtrace


Metoda oddìlení složek smìsi na základì rozpustnosti-rozpustná èást v roztoku projde pøes filtr. Nerozpustná se zachytí na filtru.
Zdroj: nanimata.wu.cz

4

1   1

modrá skalice


Modrá skalice neboli pentahydrát síranu mìïnatého má vzorec CuSO4.5H2O
Zdroj: nanimata.wu.cz

5

1   0

oxidace


Oxidace je poloreakce, kdy atom ztrácí elektrony, èímž se zvyšuje oxidaèní stupeò.
Zdroj: nanimata.wu.cz

6

1   0

oxoniový kation


Kation H3O+, vzniklý z vodíkového kationu H+ ve vodném prostøedí
Zdroj: nanimata.wu.cz

7

1   0

sádra


Hemihydrát síranu vápenatého: CaSO4.1/2H2O. Po smíchání s vodou pøechází na sádrovec.
Zdroj: nanimata.wu.cz

8

1   0

solanka


Roztok chloridu sodného.
Zdroj: nanimata.wu.cz

9

1   0

sublimace


Metoda oddìlování složek smìsi na základì schopnosti jedné látky sublimovat-pøecházet z pevného skupenství do plynného.
Zdroj: nanimata.wu.cz

10

1   0

suspenze


Suspenze je typ rùznorodé smìsi, který se skládá z kapaliny a pevné látky v ní nerozpustné (napø. písek a voda)
Zdroj: nanimata.wu.cz


Pro zobrazení všech definic slova 160 se přihlašte, prosím.