nemecpartners.cz

Website:https://www.nemecpartners.cz
Obdržené pozitivní hlasy36
Obdržené negativní hlasy17
Karma:20 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (184)

1

8 Thumbs up   2 Thumbs down

Poddolování


termín používaný při definování škody. Rozumí se jím lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
Zdroj: nemecpartners.cz

2

7 Thumbs up   5 Thumbs down

Vinkulace


se provádí zejména u majetkového pojištění a havarijního pojištění, ale je možná i jinde (např. u pojištění pohledávek). Pojišťovna se potvrzením vinkulace zavazuje, že nevyplatí pojistné plnění z případné škody pojištěnému, ale jiné osobě. Nejčastěji se vinkuluje pojištění zastavené nemovitosti na banku poskytující úvěr (hypotéka, firemní úvě [..]
Zdroj: nemecpartners.cz

3

3 Thumbs up   0 Thumbs down

flexa


je název používaný pro základní skupinu živelního pojištění, která zahrnuje požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla. Označení vychází z počátečních písmen anglických slov: fire-oheň, lightning-blesk, explosion-výbuch, aircraft-letadlo).
Zdroj: nemecpartners.cz

4

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Vnitrostátní silniční doprava


je termín používaný v oblasti pojištění zásilek či odpovědnosti dopravce. Rozumí se jí zpravidla silniční doprava, při níž se místo výchozí a místo cílové nenachází na území dvou různých států nebo okružní jízda po území maximálně jednoho státu.
Zdroj: nemecpartners.cz

5

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Claims made


neboli princip uplatnění nároku je metoda pro definici pojistné události v pojištění odpovědnosti za škodu. Je založen na principu, že pojistná událost, ke které musí dojít v době platnosti pojištění, je vznesení nároku na náhradu škody vůči pojištěnému. Přitom k přičině vzniku škody mohlo dojít i v minulosti. Používá se zejména u pojištění profesn [..]
Zdroj: nemecpartners.cz

6

2 Thumbs up   0 Thumbs down

záplava


jedna z živelných událotí, která se zpravidla definuje jako vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.
Zdroj: nemecpartners.cz

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Garanční fond


Podle zákona o pojišťovnictví tvoří garanční fond jednu třetinu minimální míry solventosti pojišťovny nebo zajišťovny. Minimální výška garančního fondu pro pojišťovny v životním pojištění je 40 mil Kč, v neživotním pojištění pak v závislosti na třídě pojištění od 20 do 40 mil Kč.
Zdroj: nemecpartners.cz

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Krácení plnění


Forma sankce při výpočtu pojistného plnění, kterou uplatňuje pojišťovna při likvidaci škody, pokud klient poruší podmínky pojistné smlouvy. Může jít např. o podpojištění, nepřivolání policie k dopravní nehodě, zanedbání údržby pojištěné věci apod.
Zdroj: nemecpartners.cz

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Loss occurence


neboli princip příčiny je metoda používaná při definici pojistné události v pojištění odpovědnosti za škodu. Určuje, že k příčině pojistné události musí dojít v době platnosti pojistné smlouvy. Přitom nároky na náhradu škody mohou být vzneseny i několik let po jejím skončení. Druhým používaným principem v pojištění odpovědnosti za škodu je CLA [..]
Zdroj: nemecpartners.cz

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Obmyšlený


osoba, jiná než pojištěný,které vznikne právo na pojistné plnění v případě pojistné události. Nejčastěji se používá u pojištění osob pro případ smrti pojištěného. Obmyšlený se určuje buď jménem nebo vztahem k pojištěnému a pojistník může tuto osobu měnit. Není-li oprávněná osoba určena nebo nevznikne-li jí právo na plnění, nabývají toto právo osoby [..]
Zdroj: nemecpartners.cz


Pro zobrazení všech definic slova 184 se přihlašte, prosím.