pametihodnosti.cz

Obdržené pozitivní hlasy52
Obdržené negativní hlasy64
Karma:-11 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (503)

1

3 Thumbs up   7 Thumbs down

vlys


støední èást kladí mezi architrávem a øímsou (viz antické stavební øády), potom vùbec vodorovný pás vyplnìný figurálním, rostlinným nebo…
Zdroj: pametihodnosti.cz

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

arkáda


oblouk na svislých podporách (sloupech, pilíøích). Arkád se u¾ívá u lod¾ií, saly terreny, u literátských (zpìváckých) tribun apod. Profilované…
Zdroj: pametihodnosti.cz

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

enfiláda


za sebou øazené a komunikací propojené místnosti a odvozenì dlouhý pøímý prùhled dveømi øady místností, umístìnými shodnì v jedné ose (napø. na…
Zdroj: pametihodnosti.cz

4

2 Thumbs up   2 Thumbs down

HAMR


vodní kovárna, v ní¾ mohutné kladivo (nìkdy 2-4) dopadající na kovadlinu je pohánìno vodním kolem, podobnì jako u mlýna. Jiné kolo pohánìlo brusku a…
Zdroj: pametihodnosti.cz

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

hákovnice


arkebuza (asi od 1415), ruèní palná zbraò èeského pùvodu, rá¾e 2-4 cm, nazvaná podle háku litého nebo pøivaøeného k spodní stranì hlavnì, který…
Zdroj: pametihodnosti.cz

6

2 Thumbs up   3 Thumbs down

iluminace


1. osvìtlení (napø. slavnostní iluminace), od lumen = svìtlo. 2. kni¾ní malba, malíøská výzdoba pøedev¹ím støedovìkých rukopisù (iniciály, okrajové i…
Zdroj: pametihodnosti.cz

7

2 Thumbs up   1 Thumbs down

karyatida


svislý, podporovací èlánek tvaru ¾enské postavy, nahrazující sloup, popøípadì pilastr (napø. v renesanci, která jej pøevzala z antického iónského…
Zdroj: pametihodnosti.cz

8

2 Thumbs up   1 Thumbs down

monstrance


bohatì ztvárnìná zlatá nebo pozlacená schránka na hostii, je¾ se vkládá v zasklené ústøední èásti do lunuly - pùlmìsícového dr¾áku. Gotická…
Zdroj: pametihodnosti.cz

9

2 Thumbs up   1 Thumbs down

okno


otvor ve zdi, urèený k osvìtlování a vìtrání vnitøku stavby. Uspoøádání, tvar i èlenìní oken se postupnì mìní a pøi opravì památkových objektù by…
Zdroj: pametihodnosti.cz

10

2 Thumbs up   1 Thumbs down

PAVILON


1. men¹í zahradní stavba 16. - 19. století (napø. v romantickém parku "èínský pavilon"), obvykle centrálního pùdorysu a zevnì i uvnitø ozdobnì…
Zdroj: pametihodnosti.cz


Pro zobrazení všech definic slova 503 se přihlašte, prosím.