pametihodnosti.cz

Website:https://www.vyhodne-pojisteni.com/
Obdržené pozitivní hlasy41
Obdržené negativní hlasy33
Karma:7 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (503)

1

2   0

arkáda


oblouk na svislých podporách (sloupech, pilíøích). Arkád se u¾ívá u lod¾ií, saly terreny, u literátských (zpìváckých) tribun apod. Profilované…
Zdroj: pametihodnosti.cz

2

2   0

enfiláda


za sebou øazené a komunikací propojené místnosti a odvozenì dlouhý pøímý prùhled dveømi øady místností, umístìnými shodnì v jedné ose (napø. na…
Zdroj: pametihodnosti.cz

3

2   1

hamr


vodní kovárna, v ní¾ mohutné kladivo (nìkdy 2-4) dopadající na kovadlinu je pohánìno vodním kolem, podobnì jako u mlýna. Jiné kolo pohánìlo brusku a…
Zdroj: pametihodnosti.cz

4

2   1

iluminace


1. osvìtlení (napø. slavnostní iluminace), od lumen = svìtlo. 2. kni¾ní malba, malíøská výzdoba pøedev¹ím støedovìkých rukopisù (iniciály, okrajové i…
Zdroj: pametihodnosti.cz

5

2   0

karyatida


svislý, podporovací èlánek tvaru ¾enské postavy, nahrazující sloup, popøípadì pilastr (napø. v renesanci, která jej pøevzala z antického iónského…
Zdroj: pametihodnosti.cz

6

2   0

monstrance


bohatì ztvárnìná zlatá nebo pozlacená schránka na hostii, je¾ se vkládá v zasklené ústøední èásti do lunuly - pùlmìsícového dr¾áku. Gotická…
Zdroj: pametihodnosti.cz

7

2   0

okno


otvor ve zdi, urèený k osvìtlování a vìtrání vnitøku stavby. Uspoøádání, tvar i èlenìní oken se postupnì mìní a pøi opravì památkových objektù by…
Zdroj: pametihodnosti.cz

8

2   4

vlys


støední èást kladí mezi architrávem a øímsou (viz antické stavební øády), potom vùbec vodorovný pás vyplnìný figurálním, rostlinným nebo…
Zdroj: pametihodnosti.cz

9

1   0

arabeska


ornamentika z proplétajících se akantových rozvilin, spojených nìkdy s figurálními prvky a v soumìrném uspoøádání vyplòující vpadlé døíky pilastrù,…
Zdroj: pametihodnosti.cz

10

1   0

fortifikace


viz opevnìní.
Zdroj: pametihodnosti.cz


Pro zobrazení všech definic slova 503 se přihlašte, prosím.