pianovka.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy20
Obdržené negativní hlasy13
Karma:6 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (164)

1

3   0

symfonie


Vícevìtá orchestrální skladba v sonátové formì.  
Zdroj: pianovka.cz

2

2   3

kobylka


Døevìný vyøezávaný podstavec smyècového nástroje, jenž se staví na vrchní desku mezi oba støední záøezy zvukových prùlomù.  
Zdroj: pianovka.cz

3

1   0

antifona


Druh jednohlasého liturgického zpìvu øímsko-katolické církve známý od 4. stol. Její forma spoèívá v odpovìdi vìøící obce na pøedzpìv sboru. Texty antifon jsou pøevzaty z bible nebo byly novì vytvoøeny. Antifony se zpívaly jak pøi mši tak pøi oficiu, kdy mìly jednodušší formu. Zakonèeny byly refrénem. Melod [..]
Zdroj: pianovka.cz

4

1   0

balada


 Epicko-lyrická básnická skladba svìtského charakteru.    
Zdroj: pianovka.cz

5

1   0

balet


Scénický umìlecký útvar sestávající z taneènì a pantomimicky vytváøeného divadelního dìje doprovázeného hudbou.  
Zdroj: pianovka.cz

6

1   2

fantazie


Nejobecnìji instrumentální skladba volné formy, jež není založena na pøísné tématické práci. Má blízko k improvizaci, avšak liší se od ní formální ukonèeností a pøehlednou èlenitostí.  
Zdroj: pianovka.cz

7

1   0

fuga


Fuga se pøímo vyvinula z kamzony, fantasie a ricercaru. Fuga jako monotématiká kontrapunktická skladba je jednou z vrcholných kompozièních forem, na jejímž zvládnutí mùže pøedvést skladatel své umìní.  
Zdroj: pianovka.cz

8

1   0

koncertní mistr


První houslista v orchestru, povìøený hraním orchestrálních sól.  
Zdroj: pianovka.cz

9

1   1

suita


Skladba se sledem více èástí, pùvodnì jen taneèních vìt. Pùvodní suita sestávala z pomalého øadového tance (pavana) a živìjšího skoèného tance (galiarda, saltarello), k níž se postupnì pøidružovaly další dvojice tancù allemande-courane, sarabanda-gigua, dále menuet, gavotta, brandle, jako pomalá èást též [..]
Zdroj: pianovka.cz

10

0   0

accelerando (aèelerando)


S pozvolnì rostoucí rychlostí.    
Zdroj: pianovka.cz


Pro zobrazení všech definic slova 164 se přihlašte, prosím.