pianovka.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy23
Obdržené negativní hlasy18
Karma:4 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (164)

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

Symfonie


Vícevìtá orchestrální skladba v sonátové formì.  
Zdroj: pianovka.cz

2

2 Thumbs up   4 Thumbs down

kobylka


Døevìný vyøezávaný podstavec smyècového nástroje, jenž se staví na vrchní desku mezi oba støední záøezy zvukových prùlomù.  
Zdroj: pianovka.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

antifona


Druh jednohlasého liturgického zpìvu øímsko-katolické církve známý od 4. stol. Její forma spoèívá v odpovìdi vìøící obce na pøedzpìv sboru. Texty antifon jsou pøevzaty z bible nebo byly novì vytvoøeny. Antifony se zpívaly jak pøi mši tak pøi oficiu, kdy mìly jednodušší formu. Zakonèeny byly refrénem. Melodie antifon byly sylabické.   [..]
Zdroj: pianovka.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

balada


 Epicko-lyrická básnická skladba svìtského charakteru.    
Zdroj: pianovka.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

balet


Scénický umìlecký útvar sestávající z taneènì a pantomimicky vytváøeného divadelního dìje doprovázeného hudbou.  
Zdroj: pianovka.cz

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Fantazie


Nejobecnìji instrumentální skladba volné formy, jež není založena na pøísné tématické práci. Má blízko k improvizaci, avšak liší se od ní formální ukonèeností a pøehlednou èlenitostí.  
Zdroj: pianovka.cz

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

fuga


Fuga se pøímo vyvinula z kamzony, fantasie a ricercaru. Fuga jako monotématiká kontrapunktická skladba je jednou z vrcholných kompozièních forem, na jejímž zvládnutí mùže pøedvést skladatel své umìní.  
Zdroj: pianovka.cz

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

koncertní mistr


První houslista v orchestru, povìøený hraním orchestrálních sól.  
Zdroj: pianovka.cz

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

suita


Skladba se sledem více èástí, pùvodnì jen taneèních vìt. Pùvodní suita sestávala z pomalého øadového tance (pavana) a živìjšího skoèného tance (galiarda, saltarello), k níž se postupnì pøidružovaly další dvojice tancù allemande-courane, sarabanda-gigua, dále menuet, gavotta, brandle, jako pomalá èást též air. Vyspìlý typ barokní suity je [..]
Zdroj: pianovka.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

accelerando (aèelerando)


S pozvolnì rostoucí rychlostí.    
Zdroj: pianovka.cz
Tento význam nebyl schválen


Pro zobrazení všech definic slova 164 se přihlašte, prosím.