savci.upol.cz

Website:http://savci.upol.cz
Obdržené pozitivní hlasy47
Obdržené negativní hlasy62
Karma:-14 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (797)

1

3   0

bestie


Pejorativní oznaèení pro divoká, dravá a "zlá" zvíøata odvozené z latinského slova. Pøenesenì oznaèuje nelidského a krutého èlovìka.
Zdroj: savci.upol.cz

2

3   0

biocid


Chemikálie nièící život - pesticidy, herbicidy, arboricidy, insekticidy apod.
Zdroj: savci.upol.cz

3

2   1

alfa


Jedinec stojící ve skupinì na nejvyšší pozici. Èasto to bývá samec vedoucí stádo èi smeèku. Alfa samec se mnohdy nejèastìji páøí se samicemi a má nejvìtší šanci mít potomstvo, [..]
Zdroj: savci.upol.cz

4

2   0

joule


[èti: džaul], jednotka práce a energie (a tedy i tepla), která je definována jako "práce stálé síly jednoho newtonu (N) po dráze jednoho metru ve smìru síly". Oznaèení jednotky je podle [..]
Zdroj: savci.upol.cz

5

2   0

morda


Myslivecké oznaèení pro tlamu šelem.,Pro menší druhy jako napø. kuny nebo lasice používáme zdrobnìlinu - mordièka.
Zdroj: savci.upol.cz

6

2   4

oko


def...."..".
Zdroj: savci.upol.cz

7

2   1

symbióza


The intimate living together of two dissimilar organisms, frequently (but not always) in a mutually beneficial relationship.
Zdroj: savci.upol.cz

8

2   3

zoo


Viz "zoologická zahrada".
Zdroj: savci.upol.cz

9

1   0

appendix


(1) lat. Pøívìsek slepého støeva èervovitého tvaru. OP (2) Dodatek na konci spisu. OP
Zdroj: savci.upol.cz

10

1   2

arachnofobie


Porucha myšlení a emocí charakterizována chorobným strachem z živoèichù skupiny pavoukovcù, nejèastìji pak z pavoukù.
Zdroj: savci.upol.cz


Pro zobrazení všech definic slova 797 se přihlašte, prosím.