savci.upol.cz

Website:http://savci.upol.cz
Obdržené pozitivní hlasy39
Obdržené negativní hlasy42
Karma:-4 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (797)

1

3   0

biocid


Chemikálie nièící život - pesticidy, herbicidy, arboricidy, insekticidy apod.
Zdroj: savci.upol.cz

2

2   0

joule


[èti: džaul], jednotka práce a energie (a tedy i tepla), která je definována jako "práce stálé síly jednoho newtonu (N) po dráze jednoho metru ve smìru síly". Oznaèení jednotky je podle [..]
Zdroj: savci.upol.cz

3

2   0

oko


def...."..".
Zdroj: savci.upol.cz

4

2   1

symbióza


The intimate living together of two dissimilar organisms, frequently (but not always) in a mutually beneficial relationship.
Zdroj: savci.upol.cz

5

2   2

zoo


Viz "zoologická zahrada".
Zdroj: savci.upol.cz

6

1   0

alfa


Jedinec stojící ve skupinì na nejvyšší pozici. Èasto to bývá samec vedoucí stádo èi smeèku. Alfa samec se mnohdy nejèastìji páøí se samicemi a má nejvìtší šanci mít potomstvo, [..]
Zdroj: savci.upol.cz

7

1   0

appendix


(1) lat. Pøívìsek slepého støeva èervovitého tvaru. OP (2) Dodatek na konci spisu. OP
Zdroj: savci.upol.cz

8

1   0

bestie


Pejorativní oznaèení pro divoká, dravá a "zlá" zvíøata odvozené z latinského slova. Pøenesenì oznaèuje nelidského a krutého èlovìka.
Zdroj: savci.upol.cz

9

1   0

cf


lat. confer = srovnej. Odkaz na srovnání s urèitým podobným živoèišným druhem v pøípadì, kdy si pisatel není jist správností urèení živoèicha, o nìmž píše. Napø. Rana cf. dalma [..]
Zdroj: savci.upol.cz

10

1   0

coelom


[èti: cölom] Druhotná tìlní dutina strunatcù, vytvoøená z mezoblastu a diferencující se v prùbìhu fylogeneze v nìkolik samostatných tìlních dutin (peritoneální = bøišní, pleuráln [..]
Zdroj: savci.upol.cz


Pro zobrazení všech definic slova 797 se přihlašte, prosím.