Význam asociace
Co znamená slovo asociace? Zde naleznete 17 významů slova asociace. Můžete také přidat význam slova asociace sami

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

asociace


obecnì: mentálnì nebo fyzicky determinované propojení dvou nebo více entit (objektù, mentálních procesù aj.) na základì jejich podobnosti; konkrétnì napø.: 1. percepce: spojení rùzných poèitkù; 2. psy [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

asociace


viz volné asociace
Zdroj: fim.uhk.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

asociace


spoj, spojení nebo sdružení psychických obsahù, kdy vybavení jednoho zážitku ve vìdomí má za následek vybavení zážitku druhého
Zdroj: pppbruntal.cz (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

asociace


sdružování, sdružení, volné spojení, spoleèenství; pøedstava na základì pøedchozí zkušenosti, sdružování pøedstav
Zdroj: islo.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

asociace


– Nestabilní øídká seskupení mladých hvìzd. Stáøí 106 až 107 let. Nízká hustota hvìzd. K nejznámìjším patøí OB asociace složené z mladých hvìzd spektrální tøídy O až B (tzv. asociace t [..]
Zdroj: aldebaran.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

asociace


 - Stav bytí uvnitř sebe samých, v němž vidíme situaci svými očima, slyšíme vlastními ušima, pociťujeme emoce s touto situací spojené (jme uvnitř prožitku při plném zapojení smyslů).
Zdroj: kouc-koucink.cz (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

asociace


Spojování vjemů, představ, paměťových obsahů, K vytvoření takovéhoto spojení dochází např. v důsledku blízkosti dvou zážitků v čase nebo prostoru.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

asociace


spoj, spojení nebo sdružení psychických obsahù, kdy vybavení jednoho zážitku ve vìdomí má za následek vybavení zážitku druhého
Zdroj: help24.cz (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

asociace


Spojení pøedstav, vjemù atd. podle podobnosti, dotyku, protikladu nebo následnosti. Volné asociace ve zpracování snu u S. Freuda: spontánní øetìzce asociací snícího, jež se nemusí vztahovat k situaci [..]
Zdroj: jung.sneznik.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

asociace


Asociace (associatio) je ekologický termín, který označuje výrazný typ rostlinného společenstva s určitým floristickým složením. Poprvé byl specifikován a vysvětlen zakladatelem fytogeografie Alexandr [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

asociace


Asociace (associatio) je ekologický termín, který označuje výrazný typ rostlinného společenstva s určitým floristickým složením. Poprvé byl specifikován a vysvětlen zakladatelem fytogeografie Alexandr [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

asociace


Slovo asociace (z lat. ad-, k, a socius, společník) má více významů: v běžném životě, v sociologii a v právu sdružování, spolčování spolky či organizace se slovem asociace v názvu, např. sportovní, pr [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

asociace


Asociace je v psychologii termín označující spojení mezi koncepčními subjekty nebo duševních stavy, které vyplývají z podobnosti mezi těmito duševními stavy nebo jejich blízkosti v prostoru nebo času. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0 Thumbs up   2 Thumbs down

asociace


(lat., spojování, přidružování), téměř samovolné vybavování jiných významů, často na základě podobnosti.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

15

0 Thumbs up   2 Thumbs down

asociace


Sdružování více prvkù v jeden. V teorii poznání sdružování jednotlivých prvkù vìdomí, tedy vjemù, pøedstav, emocí a zážitkù na základì podobnosti, což umožòuje jejich spoleèné vyvolání pamìtí. Je [..]
Zdroj: marxismus.cz

16

1 Thumbs up   3 Thumbs down

asociace


sdružení, shlukování.
Zdroj: goniatit.cz (offline)

17

0 Thumbs up   2 Thumbs down

asociace


V zoologii oznaèuje spoleèenství živoèichù urèitého menšího vymezeného biotopu (napø. slepého øíèního ramene, kamenité stránì, rákosiny apod.). Srovnej "formace". OP
Zdroj: savci.upol.cz

<< askeze aspirace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam