strukturalni-fondy.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy3
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (117)

1

1   0

výzva


5. března 2009: Výzva je aktivita řídícího orgánu příslušného programu. V termínu výzvy jsou přijímány žádosti o dotace. Vyhlášení výzvy probíhá v tisku a na internetových stránkách. Každá výzva obsahuje číslo výzvy, název programu, ... číst více...
Zdroj: strukturalni-fondy.cz

2

1   0

křížové financování


5. března 2009: Křížové financování je upraveno v čl. 34 Nařízení 1083/2006 o obecných ustanoveních o SF. Každý program je financován jen z jednoho fondu EU. Princip křížového financování však umožňuje výjimku, kdy lze doplňkovým ... číst více...
Zdroj: strukturalni-fondy.cz

3

1   0

brownfield


5. března 2009: Nevyužívaná, zchátralá či ekologicky postižená nemovitost, která ztratila své původní využití. Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU. číst více...
Zdroj: strukturalni-fondy.cz

4

1   1

alokace


5. března 2009: Alokace je objem finančních prostředků určený pro danou oblast podpory nebo prioritní osu v rámci operačního programu. Alokací se dle kontextu rozumí též množství finančních prostředků určených pro daný stát, pro ... číst více...
Zdroj: strukturalni-fondy.cz

5

0   0

velké projekty


5. března 2009: Evropské fondy mohou v rámci každé pomoci financovat výdaje na velké projekty. Velkými projekty jsou projekty, které tvoří ekonomicky neoddělitelné práce; tyto neoddělitelné práce plní přesnou technickou funkci a ... číst více...
Zdroj: strukturalni-fondy.cz

6

0   0

veřejná podpora


5. března 2009: Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví ... číst více...
Zdroj: strukturalni-fondy.cz

7

0   0

veřejná zakázka


5. března 2009: Veřejnou zakázkou se rozumí zakázka hrazená ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu krajů, měst a obcí. V případě veřejných zakázek je třeba přísně dbát na dodržování předpisů při zadávání veřejných zakázek - vhodné je, ... číst více...
Zdroj: strukturalni-fondy.cz

8

0   0

viola sf/cf


5. března 2009: Informační systém VIOLA SF/CF, jehož garantem je Ministerstvo financí ČR, zajišťoval v období 2004—2006 účtování prostředků finanční pomoci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v České republice ... číst více...
Zdroj: strukturalni-fondy.cz

9

0   0

výbor regionální rady


5. března 2009: Orgán Regionální rady regionu soudržnosti, jehož členové jsou voleni z členů zastupitelstev krajů sdružených v regionu soudržnosti. Výbor regionální rady je zodpovědný za řízení a provádění Regionálního operačního ... číst více...
Zdroj: strukturalni-fondy.cz

10

0   0

výbor regionů


5. března 2009: Výbor regionů se skládá ze zástupců regionálních a místních orgánů a jeho úkolem je zajišťovat, aby tyto orgány mohly vyjádřit své stanovisko při utváření politik Evropské unie. Sídlo Výboru regionů je v Bruselu ... číst více...
Zdroj: strukturalni-fondy.cz


Pro zobrazení všech definic slova 117 se přihlašte, prosím.