web.sks.cz

Website:http://www.sks.cz
Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy5
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (33)

1

2   1

recenze


kritická analýza jednoho nebo více dokumentù redundance
Zdroj: web.sks.cz

2

1   3

komunikace


spojení, pøenos; proces pøedávání informace od zdroje k pøíjemci Terminologická poznámka
Zdroj: web.sks.cz

3

1   0

zpráva


ucelená myšlenka vyjadøující stav nìjakého objektu a jeho chování uspoøádaná posloupnost znakù urèená k pøenášení informací
Zdroj: web.sks.cz

4

0   0

bibliografický popis


popis informaèního zdroje (objektu, entity)
Zdroj: web.sks.cz

5

0   0

bibliografie


sekundární zdroj informací obsahující uspoøádané popisy dokumentù
Zdroj: web.sks.cz

6

0   0

bibliometrie


využití kvantitativních (matematických a statistických) metod k analýze komunikace
Zdroj: web.sks.cz

7

0   0

bit


zkratka anglického výrazu binary digit (dvojkové èíslo); jednotka nejmenšího množství informace, které je tøeba pro výbìr ze dvou možností (ano/ne, pravda/nepravda, +/-)
Zdroj: web.sks.cz

8

0   0

competitive intelligence


konkurenèní zpravodajství
Zdroj: web.sks.cz

9

0   0

data


údaje; vyjádøení skuteèností formálním zpùsobem tak, aby je bylo možné pøenášet nebo zpracovat Terminologická poznámka
Zdroj: web.sks.cz

10

0   0

deskriptor


lexikální jednotka tezauru užívaná k oznaèení urèitého pojmu
Zdroj: web.sks.cz


Pro zobrazení všech definic slova 33 se přihlašte, prosím.