web.sks.cz

Obdržené pozitivní hlasy5
Obdržené negativní hlasy8
Karma:-2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (33)

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

recenze


kritická analýza jednoho nebo více dokumentù redundance
Zdroj: web.sks.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

informace


poznatek sdílený tím, že se komunikuje (sdìlitelná znalost èi fakta), a snižující nejistotu Terminologická poznámka
Zdroj: web.sks.cz (offline)

3

1 Thumbs up   3 Thumbs down

komunikace


spojení, pøenos; proces pøedávání informace od zdroje k pøíjemci Terminologická poznámka
Zdroj: web.sks.cz (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

zpráva


ucelená myšlenka vyjadøující stav nìjakého objektu a jeho chování uspoøádaná posloupnost znakù urèená k pøenášení informací
Zdroj: web.sks.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bibliografický popis


popis informaèního zdroje (objektu, entity)
Zdroj: web.sks.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bibliografie


sekundární zdroj informací obsahující uspoøádané popisy dokumentù
Zdroj: web.sks.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bibliometrie


využití kvantitativních (matematických a statistických) metod k analýze komunikace
Zdroj: web.sks.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bit


zkratka anglického výrazu binary digit (dvojkové èíslo); jednotka nejmenšího množství informace, které je tøeba pro výbìr ze dvou možností (ano/ne, pravda/nepravda, +/-)
Zdroj: web.sks.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

competitive intelligence


konkurenèní zpravodajství
Zdroj: web.sks.cz (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

data


údaje; vyjádøení skuteèností formálním zpùsobem tak, aby je bylo možné pøenášet nebo zpracovat Terminologická poznámka
Zdroj: web.sks.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 33 se přihlašte, prosím.