Význam Potenciál
Co znamená slovo Potenciál? Zde naleznete 10 významů slova Potenciál. Můžete také přidat význam slova Potenciál sami

1

7 Thumbs up   1 Thumbs down

Potenciál


Potenciál je termín, který má hned několik významů. Pokud řekneme o někom druhém, že “má potenciál”, znamená to, že má budoucnost, šanci a schopnosti dokázat něco v oboru, o kterém je řeč, jednoduše, že “na to má”. Tím zároveň dáváme najevo, že v jeho dovednosti věříme. Přídavné jméno “potenciální” se používá coby synonymu výrazu “možný, případný”. Ve fyzice například potenciál označuje schopnost fyzikálního pole působit na elektrické náboje nebo hmotné body. Jde o skalární veličinua její hodnota je relativní, protože se vztahuje vždy k určitému místu se zvoleným nulovým potenciálem. Potenciální (polohová) energie je označením pro energii tělesa, které se nachází v potenciálovém poli určité síly.
Zu - 11. prosince 2018

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Potenciál


Úplne všeobecne predstavuje potenciál celkovú schopnos alebo spôsobilos na výkon, na poskytnutie energie. Elektrostatický potenciál v danom bode elektrického po¾a má význam energie meranej prácou, k [..]
Zdroj: javys.sk

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Potenciál


celková schopnost, akumulovaná možnost, způsobilost k akci nebo ke změnám.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Potenciál


souhrn schopností; souhrn možností
Zdroj: klub.slovniky.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Potenciál


označuje všechny kognitivní, afektivní a praktické předpoklady a výkony, které může jedinec rozvinout nebo kterých může dosáhnout a jejichž rozvoj či dosažení lze podporovat motivací, vůlí, úsilím, používáním, učením a životními zkušenostmi.
Zdroj: mladezvakci.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Potenciál


Potenciál je schopností nabýt teoretickým hlediskem dosažitelného stavu subjektivně maximálního rozvinutí schopnosti.
- 25. června 2021

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Potenciál


Potenciál (z lat. potentia, možnost, moc, síla) může mít více významů: Potenciál (lingvistika) – slovesný způsob v matematice Skalární potenciál Vektorový potenciál Potenciálová funkce – harmonická fu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Potenciál


Potenciál znamená ve fyzice schopnost fyzikálního pole působit na (bodové) hmoty, případně elektrické náboje. Fyzikální pole se v každém bodě vyznačuje určitým potenciálem, který můžeme vyjádřit buďto [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Potenciál


Potenciál (latinsky modus potentialis, zkráceně POT) je slovesný způsob, který vyjadřuje možnost, pravděpodobnost. Vyskytuje se v perštině, japonštině, sanskrtu, sámštině, finštině, votštině a dalších [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Potenciál


je velièinou, kterou musíme plánovat, analyzovat a øídit, jestliže chceme v pozdìjší dobì dosáhnout úspìch. Odhalování potenciálù zaèíná shromažïováním nejdùležitìjších silných a slabých stránek a jejich pøíèin (analýza silných a slabých stránek). Cílem analýzy potenciálu je vyložit budoucí šance. Proto musíme kromì zjištìných silných stránek vymez [..]
Zdroj: vaulton.webpark.cz

<< Polarizace Pozitivismus >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam