vaulton.webpark.cz

Website:http://vaulton.webpark.cz
Obdržené pozitivní hlasy9
Obdržené negativní hlasy18
Karma:-8 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (372)

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

deadline


je finální termín, koneèný termín, kdy musí být definitivnì dokonèena urèitá fáze zakázky.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

synergie


je jev, který nastává pøi vhodném propojení èinností v tom smyslu, že celkový výsledek, dosažení propojením, je vyšší než prostý souèet výsledkù jednotlivých èinností.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Dimenze


jsou základní entity datového modelu, které urèují z jakých pohledù bude možno na data nahlížet (napø. èas, produkty, provozovny apod.).
Zdroj: vaulton.webpark.cz

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

know-how


je soubor duchovních hodnot, znalostí a zkušeností z urèitého oboru.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Monopol


je absolutní nedokonalost. Absolutní moc nad spotøebitelem. Jediný výrobce. Mùže si diktovat podmínky.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akcie [Share


je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáøe jako spoleèníka podílet se podle OZ a stanov spoleènosti na jejím øízení, jejím zisku a na likvidaèním zùstatku pøi zániku spoleènosti. Akcie mohou být vydány v souladu se zvláštním zákonem v listinné podobì ("listinné akcie") nebo v zaknihované podobì ("zaknihované akcie"). Listinná akcie musí ob [..]
Zdroj: vaulton.webpark.cz
Tento význam nebyl schválen

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akciová spoleènost


je spoleènost, jejíž základní jmìní je rozvrženo na urèitý poèet akcií o urèité jmenovité hodnotì. Spoleènost odpovídá za porušení svých závazkù celým svým majetkem. Akcionáø neruèí za závazky spoleènosti.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akreditiv


je zpùsob platby, pøi nìmž se banka prostøednictvím smlouvy o otevøení akreditivu zavazuje, že na základì žádosti pøíkazce poskytne urèité osobì (oprávnìnému, beneficientovi) na úèet pøíkazce urèité plnìní, jestliže oprávnìný splní do urèité doby stanovené podmínky.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akreditív


je zpùsob platby, pøi nìmž se banka prostøednictvím smlouvy o otevøení akreditivu zavazuje, že na základì žádosti pøíkazce poskytne urèité osobì (oprávnìnému, beneficientovi) na úèet pøíkazce urèité plnìní, jestliže oprávnìný splní do urèité doby stanovené podmínky.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Aktivní divestièní proces


cílené vyhledávání zájemcù vlastními prostøedky (masmédia) nebo za pomoci prostøedníkù.
Zdroj: vaulton.webpark.cz
Tento význam nebyl schválen


Pro zobrazení všech definic slova 372 se přihlašte, prosím.