vaulton.webpark.cz

Website:http://vaulton.webpark.cz
Obdržené pozitivní hlasy7
Obdržené negativní hlasy3
Karma:5 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (372)

1

4   0

deadline


je finální termín, koneèný termín, kdy musí být definitivnì dokonèena urèitá fáze zakázky.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

2

1   0

dimenze


jsou základní entity datového modelu, které urèují z jakých pohledù bude možno na data nahlížet (napø. èas, produkty, provozovny apod.).
Zdroj: vaulton.webpark.cz

3

1   0

monopol


je absolutní nedokonalost. Absolutní moc nad spotøebitelem. Jediný výrobce. Mùže si diktovat podmínky.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

4

1   0

synergie


je jev, který nastává pøi vhodném propojení èinností v tom smyslu, že celkový výsledek, dosažení propojením, je vyšší než prostý souèet výsledkù jednotlivých èinností.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

5

0   0

akcie [share


je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáøe jako spoleèníka podílet se podle OZ a stanov spoleènosti na jejím øízení, jejím zisku a na likvidaèním zùstatku pøi zániku spoleènosti. Akcie mohou být vydány v souladu se zvláštním zákonem v listinné podobì ("listinné akcie") nebo v zaknihované podobì ("zaknihovan [..]
Zdroj: vaulton.webpark.cz

6

0   0

akciová spoleènost


je spoleènost, jejíž základní jmìní je rozvrženo na urèitý poèet akcií o urèité jmenovité hodnotì. Spoleènost odpovídá za porušení svých závazkù celým svým majetkem. Akcionáø neruèí za závazky spoleènosti.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

7

0   0

akreditiv


je zpùsob platby, pøi nìmž se banka prostøednictvím smlouvy o otevøení akreditivu zavazuje, že na základì žádosti pøíkazce poskytne urèité osobì (oprávnìnému, beneficientovi) na úèet pøíkazce urèité plnìní, jestliže oprávnìný splní do urèité doby stanovené podmínky.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

8

0   0

aktivní divestièní proces


cílené vyhledávání zájemcù vlastními prostøedky (masmédia) nebo za pomoci prostøedníkù.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

9

0   0

akvizièní aktivity


jsou èinnosti, zabezpeèující proces formulování strategických partnerství. Zahrnují mimo jiné: * odhad atraktivnosti SDO, * souèasnou portfoliovou pozici SDO, * odhadnutou konkurenèní pozici SDO, * budoucí portfoliovou pozici SDO.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

10

0   0

akvizièní potøeby


jsou specifikace každého SDO, co od partnera pro dlouhodobou spolupráci oèekávají, jakými prostøedky èi formami se má zjištìná mezera èi mezery na trhu zaplnit.
Zdroj: vaulton.webpark.cz


Pro zobrazení všech definic slova 372 se přihlašte, prosím.