Význam Samospráva
Co znamená slovo Samospráva? Zde naleznete 13 významů slova Samospráva. Můžete také přidat význam slova Samospráva sami

1

2   0

Samospráva


Samospráva je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“. Opakem samosprávy [..]
Zdroj: regionalnirozvoj.cz

2

2   1

Samospráva


Ideje nezávislosti skupin na vyšší moci, realizovatelná v plném rozsahu pouze v prvotní pospolitosti. Postupnì s rozšiøováním výrobních sil a výrobních vztahù rost [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

2   1

Samospráva


Obec má právo na samosprávu; úkoly patřící do samosprávy obce (dále jen „samostatná působnost“) plní v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami obce.
Zdroj: cip-stavby.cz

4

1   1

Samospráva


Obec má právo na samosprávu; úkoly patřící do samosprávy obce (dále jen „samostatná působnost“) plní v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami obce.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

5

1   1

Samospráva


Obec má právo na samosprávu; úkoly patøící do samosprávy obce (dále jen "samostatná pùsobnost") plní v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potøebami obce.
Zdroj: bydlenisnu.cz

6

1   1

Samospráva


Obec má právo na samosprávu; úkoly patřící do samosprávy obce (dále jen "samostatná působnost") plní v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami obce.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

7

1   1

Samospráva


Forma veřejné správy spočívající ve správě územně či jinak organizovaného společenství lidí, které si své záležitosti řeší samostatně a činí rozhodnutí přímo nebo prostře [..]
Zdroj: czechpoint.cz

8

1   2

Samospráva


Obec má právo na samosprávu; úkoly patøící do samosprávy obce (dále jen „samostatná pùsobnost“) plní v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potøebami obce.
Zdroj: stavimedum.cz

9

1   2

Samospráva


Forma veøejné správy spoèívající ve správì územnì èi jinak organizovaného spoleèenství lidí, které si své zále¾itosti øe¹í samostatnì a èiní rozhodnutí pøímo nebo prostøe [..]
Zdroj: datoveschranky.info

10

0   1

Samospráva


Obec má právo na samosprávu; úkoly patřící do samosprávy obce (dále jen „samostatná působnost“) plní v rozsahu stano [..]
Zdroj: gservis.cz

11

0   1

Samospráva


Obec má právo na samosprávu; úkoly patøící do samosprávy obce (dále jen „samostatná pùsobnost“) plní v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potøebami obce.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

12

0   1

Samospráva


zpùsob vnitøní organizace urèité spoleèenské skupiny (obyvatel daného územního celku, obce, nebo pøíslušníkù  urèité organizace, pracovníkù podniku atp.), pøi kterém  p [..]
Zdroj: kslp.wz.cz

13

0   1

Samospráva


Samospráva je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“. Opakem samosprávy [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Samospráva
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Sálavé teplo Samostatná působnost >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam