Význam Strategie
Co znamená slovo Strategie? Zde naleznete 15 významů slova Strategie. Můžete také přidat význam slova Strategie sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Strategie


Je předem promyšlený plán vedoucí k dosažení cíle. Celý postup je prozkoumaný a vymyšlený do posledního detailu. Poté dochází k aplikaci na praxi. Strategii lze použít na různá odvětví, nejčastěji se objevuje v souvislosti s hrami všeho druhu, kdy hráči dávají dohromady herní strategie, čímž se snaží obelstít své protihráče. Dále lze strategie nalézt v oblasti sportu či ekonomiky. V historii se strategií využívalo při lovu zvířat nebo také při četných bojích a válkách.
Floencze - 17. dubna 2014

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Strategie


Rozhodování zabývající se pøedevším dlouhodobými cíli, opakem je taktika øešící spíše momentální situaci. Strategie a taktika mohou být v krátkodobém rozporu, jsou-li v rozporu dlouhodo [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Strategie


Plán èinností se stanovenou prioritou urèených k dosažení hlavního èi celkového cíle nebo k naplnìní poslání.
Zdroj: old.nvf.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Strategie


strategie
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Strategie


strategy
Zdroj: ped.muni.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Strategie


viz evoluèní strategie
Zdroj: fim.uhk.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Strategie


viz kognitivní strategie
Zdroj: fim.uhk.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Strategie


stanovení toho, kam spoleènost jako celek a každá její podstatná èást, dlohodobì smìøuje, aby dosáhla svých zámìrù a cílù. Definuje celkové podmínky dosažení zámìrù a cílù a je deklarací zájmù, které slouží jako východisko pro zpracování a implementaci plánu a programu akcí. Jiná definice øíká, že strategie je zámìrné nebo vynucené rozhodnutí o dal [..]
Zdroj: vaulton.webpark.cz

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Strategie


 - Sled myšlenek a chování s cílem dosáhnout určitého cíle.
Zdroj: kouc-koucink.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Strategie


Dlouhodobý koncepční dokument, který určuje základní linie rozvoje daného subjektu, resp. území, pro něž daný subjekt strategii vytváří, a to ve všech základních tematických oblastech. [..]
Zdroj: regionalnirozvoj.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Strategie


~ přežití populací - komplex přizpůsobení, který řeší danou situaci (vztah k vnějšímu prostředí) jedním z možných způsobů r - stratégové [..]
Zdroj: skolavpohode.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Strategie


Strategie vychází z řeckých slov strategos (generál) a agein (vést). Strategie je dlouhodobý (minimálně rok a více) plán činností zaměřený na dosažení nějakého cíle. Z pohledu managementu je strategie [..]
Zdroj: studiummba.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Strategie


Strategie (z řeckého strategos, generál < stratos (vojsko, výprava) + agein, vést) je dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení nějakého cíle. Může dále jít: politologie a vojenství stratég, po [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Strategie


V teorii her je strategie kompletní sada možností, které má hráč k dispozici, aby mohl hru hrát v jakékoli situaci . Strategie tedy plně definuje možnosti hráčova rozhodování. Prostor strategií je sez [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Strategie


Měsíčník Strategie, vydávaný vydavatelstvím Mladá fronta, a.s. od roku 1993 . Zaměřuje se na dění v oblasti tuzemského firemního marketingu a obecně marketingové scény. Zabývá se reklamními kampaněmi [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Stern Student >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam