Význam sublimace
Co znamená slovo sublimace? Zde naleznete 9 významů slova sublimace. Můžete také přidat význam slova sublimace sami

1

2   0

sublimace


Sublimace je skupenská přeměna, při které se pevná látka mění na plyn, aniž by došlo k tání pevné látky (tedy bez průchodu kapalnou fází). Opačný proces se nazývá desublimace. P [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

1   0

sublimace


Metoda oddìlování složek smìsi na základì schopnosti jedné látky sublimovat-pøecházet z pevného skupenství do plynného.
Zdroj: nanimata.wu.cz

3

0   0

sublimace


(lat. sublimis, vznešený), v psychanalýze přesun původně sexuální energie do společensky uznávané oblasti kulturního tvoření.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

4

0   0

sublimace


dìj, pøi nìmž látka pøechází pøímo ze skupenství pevného do skupenství plynného (napø. kousek ledu mùže v suchém vzduchu vysublimovat i pøi teplotách pod nulou aniž by mezitím ro [..]
Zdroj: labo.cz

5

0   0

sublimace


zjemnìní, pøevedení, pøesun pudové tendence do jiné oblasti nebo èinnosti (napø.do umìlecké tvorby)
Zdroj: help24.cz

6

0   0

sublimace


Sublimace je skupenská přeměna, při které se pevná látka mění na plyn, aniž by došlo k tání pevné látky (tedy bez průchodu kapalnou fází). Opačný proces se nazývá desublimace. P [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   0

sublimace


Sublimace je psychologický termín, který označuje jeden z obranných mechanismů. Podle Freudovy teorie se osobnost skládá ze tří složek (instancí) – superego (nadjá) , ego (já) a id (on [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

sublimace


Sublimace je psychologický termín, který označuje jeden z obranných mechanismů. Podle Freudovy teorie se osobnost skládá ze tří složek (instancí) – superego (nadjá) , ego (já) a id (on [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   1

sublimace


(''chemie'') přímý přechod látky z pevného skupenství do plynného | (''sociologie'') přenesení zájmu sociálně přijatelným směrem 
Zdroj: cs.wiktionary.org

Přidat význam slova sublimace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< opat tautologie >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam