help24.cz

Obdržené pozitivní hlasy215
Obdržené negativní hlasy174
Karma:42 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (1293)

1

0   0

abasie


neschopnost chùze
Zdroj: help24.cz

2

0   0

aberace


odchylka funkce nebo tvaru od normálního stavu
Zdroj: help24.cz

3

0   0

abnormalita


zvláštnost, nepravidelnost ve smyslu odchylky od obvyklého jevu
Zdroj: help24.cz

4

0   0

absence


nepøítomnost nìèeho, v psychiatrii také náhlá krátká ztráta vìdomí (napø. pøi epilepsii)
Zdroj: help24.cz

5

0   0

abstrakce


myšlenkový proces vymezení podstatných znakù nebo vlastností od znakù a vlastností nepodstatných, schopnost zevšeobecòování nebo tvorby obecných pojmù (generalizace)
Zdroj: help24.cz

6

4   5

abstraktní


nenázorný, pomyslný
Zdroj: help24.cz

7

0   0

abreakce


jedna z forem relaxaèního uvolnìní vnitøního psychického napìtí (napø. umìleckým projevem)
Zdroj: help24.cz

8

0   1

abstinence


zdrženlivost
Zdroj: help24.cz

9

0   0

abstinenæní indoktrinace


psychagogický léèebný postup, kterým se snažíme klienta pouèit a pøesvìdèit, že je pro nìho nezbytná trvalá abstinence od jakýchkoliv látek s psychotropním úèinkem (kouøení, alkohol, drogy)
Zdroj: help24.cz

10

0   0

abruptivní


náhlý, nesouvislý
Zdroj: help24.cz


Pro zobrazení všech definic slova 1293 se přihlašte, prosím.