help24.cz

Obdržené pozitivní hlasy220
Obdržené negativní hlasy181
Karma:40 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (1293)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abasie


neschopnost chùze
Zdroj: help24.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aberace


odchylka funkce nebo tvaru od normálního stavu
Zdroj: help24.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abnormalita


zvláštnost, nepravidelnost ve smyslu odchylky od obvyklého jevu
Zdroj: help24.cz (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

absence


nepøítomnost nìèeho, v psychiatrii také náhlá krátká ztráta vìdomí (napø. pøi epilepsii)
Zdroj: help24.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abstrakce


myšlenkový proces vymezení podstatných znakù nebo vlastností od znakù a vlastností nepodstatných, schopnost zevšeobecòování nebo tvorby obecných pojmù (generalizace)
Zdroj: help24.cz (offline)

6

4 Thumbs up   5 Thumbs down

abstraktní


nenázorný, pomyslný
Zdroj: help24.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abreakce


jedna z forem relaxaèního uvolnìní vnitøního psychického napìtí (napø. umìleckým projevem)
Zdroj: help24.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

abstinence


zdrženlivost
Zdroj: help24.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abstinenæní indoktrinace


psychagogický léèebný postup, kterým se snažíme klienta pouèit a pøesvìdèit, že je pro nìho nezbytná trvalá abstinence od jakýchkoliv látek s psychotropním úèinkem (kouøení, alkohol, drogy)
Zdroj: help24.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abruptivní


náhlý, nesouvislý
Zdroj: help24.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 1293 se přihlašte, prosím.