Význam tolerance
Co znamená slovo tolerance? Zde naleznete 11 významů slova tolerance. Můžete také přidat význam slova tolerance sami

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

tolerance


Tolerance (z latinského slovesa tolerare, snášet, strpět) znamená česky snášenlivost, tj. ochotu, schopnost případně možnost přijímat či snášet něco samo o sobě spíše nežádoucího nebo nepříjemného. Ob [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

tolerance


snášenlivost
Zdroj: pppcl.cz

3

0 Thumbs up   2 Thumbs down

tolerance


tolerance
Zdroj: ped.muni.cz

4

0 Thumbs up   2 Thumbs down

tolerance


Snižování úèinkù drogy pøi opakovaným podávání èi  užívání. Tolerance se zvyšuje nejrychleji, pokud je droga podávána èasto a ve zvyšujících se dávkách. Je užiteèné odlišovat metabolickou toleranci od tolerance na úèinky. Metabolická tolerance vzniká jako následek pùsobení enzymù v játrech, které zpùsobuje zrychlení metabolismu, zatímco se sni [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

5

1 Thumbs up   3 Thumbs down

tolerance


schopnost rostlin určitým způsobem kompenzovat činnost škodlivých organismů tak, že se onemocnění neprojeví snížením výnosu, snášenlivost
Zdroj: agromanual.cz

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

tolerance


snášenlivost k působení jednotlivých faktorů
Zdroj: skolavpohode.cz

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

tolerance


Tolerance může být: tolerance – odborný pojem užívaný ve filosofii, psychologii, sociologii, politice a společenském životě v užším smyslu: snášenlivost v oblasti víry a světonázoru, zejména nábožensk [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   3 Thumbs down

tolerance


Snižování úèinkù drogy pøi opakovaným podávání èi užívání. Tolerance se zvyšuje nejrychleji, pokud je droga podávána èasto a ve zvyšujících se dávkách. Je užiteèné odlišovat metabolickou toleranci od tolerance na úèinky. Metabolická tolerance vzniká jako následek pùsobení enzymù v játrech, které zpùsobuje zrychlení metabolismu, zatímco se snižuje h [..]
Zdroj: drogy-info.cz

9

0 Thumbs up   3 Thumbs down

tolerance


Snášenlivost, která má v každé souvislosti jiný obsah. Ve spoleènosti jde o nezbytnou podmínku soužití s lidmi pøi respektování jejich kulturní i biologické rozmanitosti, tedy pøijímání [..]
Zdroj: marxismus.cz

10

0 Thumbs up   3 Thumbs down

tolerance


snášenlivost
Zdroj: help24.cz

11

0 Thumbs up   5 Thumbs down

tolerance


schopnost akceptovat projevy okolí | povolená odchylka rozměru, uvedená v technickém výkresu | snášenlivost | — | nesnášenlivost, intolerance | —
Zdroj: cs.wiktionary.org

<< zlatý manifestace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam