kverek.webpark.cz

Website:http://kverek.webpark.cz
Obdržené pozitivní hlasy18
Obdržené negativní hlasy14
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (295)

1

2   0

alkohol


V chemické terminologii jsou alkoholy  velká skupina organických slouèenin obsahující jeden nebo více hydroxylových (-OH) skupin. Neodborný termín „alkohol“ typicky poukazuje na ethylalkohol (ethanol). Ethanol (C2H5OH) je hlavní psychoaktivní složka alkoholického nápoje. V širším slova smyslu je termín „alkohol“ ta [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

2

2   0

fokus


Sdružení pro péèi o duševní zdraví, èeská NGO založená v r.1991 a pùsobící v oblasti poskytování komunitní péèe a služeb pro chronicky duševnì nemocné. Provozuje komunitní centra, chránìné dílny, chránìné bydlení, kluby atd. Vedle FOKUS Praha pùsobí samostatné regionální organizace FOKUS po celé ÈR. [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

3

2   1

remise


Vymizení symptomù poruchy nebo nemoci. Obvykle se nepoužívá ve smyslu vyléèení èi úplné úzdravy, ale pøedpokládá  se, že porucha nebo nemoc  jsou stále pøítomny bez zjevných symptomù.  Spontánní remise znamená vymizení symptomù, aniž by došlo ke specifické léèbì. V medicínském modelu drogové závislosti jako ch [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

4

1   0

aplikace


Zpùsob podávání,  tj. cesta, kterou je látka zavedena do tìla, napø.: užití orální (ústy),  intravenosní (do žíly), subkutánní (podkožní), intramuskulární (injekènì do svalu), inhalací, kouøením nebo absorbováním skrz kùži nebo sliznicí jako jsou sliznice v ústní dutinì nebo nosní sliznice (šòupání, „s [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

5

1   0

iatrogenní


Zpùsobený lékaøským zásahem. Iatrogenní poškození èi onemocnìní je zpùsobeno nìjakou lékaøskou intervencí, a už chybným pøedepsáním léku, nebo nežádoucími úèinky léku správnì ordinovaného, chybným chirurgickým nebo jiným výkonem. Ve vztahu k drogové problematice se tento termín objevuje v souvislost [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

6

1   1

infekce


Proces, pøi kterém dochází k porušení rovnováhy v  organismu po té, co  mikroorganismy napadnou hostitele a vyvolají místní a celkovou reakci. Mikroorganismy mohou být patogenní a pak vyvolají infekci, pokud je dostateèná infekèní  dávka, tj. poèet mikroorganismù nutný k vyvolání infekce. Pøíležitostné ( [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

7

1   0

neuroadaptace


Adaptace centrálního nervového systému na opakovanou aplikaci psychoaktivní látky (drogy) vedoucí ke zvýšení tolerance a nìkdy také k odvykacímu syndromu, který nastává po pøerušení užívání látky. Neuroadaptace mùže dosahovat rùzného stupnì, urèovaného pøedevším èetností užívání a množstvím užívané [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

8

1   1

prevence


Prevence (u alkoholu a drog) je v širším smyslu slova definována jako intervence urèená k zamezení èi snížení výskytu,  šíøení a škodlivých úèinkù užívání  alkoholu a nealkoholových drog. Podle WHO se rozlišuje: (1) primární prevence, tj. pøedcházení užití u osob,  kteøí dosud s drogou nejsou v& [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

9

1   1

prohibice


Z historického pohledu oznaèuje termín období zákazu prodeje alkoholu v USA v letech 1919-1933. S odkazem k tomuto období a k neúspìchu této „protialkoholové politiky“ se nyní tento termín nìkdy užívá k popsaní souèasné mezinárodní „politiky kontroly“ (control policy), která má ve skuteènosti za [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

10

1   0

relaxace


Uvolnìní svalového a duševního napìtí. Je nutná zvl᚝ tam, kde k napìtí dochází v dùsledku psychického onemocnìní. Pøi relaxaci se snižuje tepová i dechová frekvence, výmìna látková, svalové napìtí, odstraòuje únavu a úzkost, je ideální v kombinaci s tìlesným cvièením, je prevencí mnoha n [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz


Pro zobrazení všech definic slova 295 se přihlašte, prosím.