kverek.webpark.cz

Website:https://kverek.webpark.cz
Obdržené pozitivní hlasy20
Obdržené negativní hlasy27
Karma:-6 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)



0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezeny



Definice (295)

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

alkohol


V chemické terminologii jsou alkoholy  velká skupina organických slouèenin obsahující jeden nebo více hydroxylových (-OH) skupin. Neodborný termín „alkohol“ typicky poukazuje na ethylalkohol (ethanol). Ethanol (C2H5OH) je hlavní psychoaktivní složka alkoholického nápoje. V širším slova smyslu je termín „alkohol“ také používán jako odkaz n [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

FOKUS


Sdružení pro péèi o duševní zdraví, èeská NGO založená v r.1991 a pùsobící v oblasti poskytování komunitní péèe a služeb pro chronicky duševnì nemocné. Provozuje komunitní centra, chránìné dílny, chránìné bydlení, kluby atd. Vedle FOKUS Praha pùsobí samostatné regionální organizace FOKUS po celé ÈR. Nìkde se zabývají též službami pro prob [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

REMISE


Vymizení symptomù poruchy nebo nemoci. Obvykle se nepoužívá ve smyslu vyléèení èi úplné úzdravy, ale pøedpokládá  se, že porucha nebo nemoc  jsou stále pøítomny bez zjevných symptomù.  Spontánní remise znamená vymizení symptomù, aniž by došlo ke specifické léèbì. V medicínském modelu drogové závislosti jako chronického a recidivujícího onemocnìní l [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

SOCIÁLNÍ PRÁCE


Sociální práce je profesionální aktivita zamìøená na pomáhání jednotlivcùm, skupinám nebo komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování a na tvorbu spoleèenských podmínek pøíznivých pro tento cíl. Pøedmìtem intervence sociálního pracovníka je interakce mezi zpùsobilostí klienta zvládat a tím, co od nìj prostøedí oèekává. Jeho [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

aplikace


Zpùsob podávání,  tj. cesta, kterou je látka zavedena do tìla, napø.: užití orální (ústy),  intravenosní (do žíly), subkutánní (podkožní), intramuskulární (injekènì do svalu), inhalací, kouøením nebo absorbováním skrz kùži nebo sliznicí jako jsou sliznice v ústní dutinì nebo nosní sliznice (šòupání, „sniffing“), rektum nebo genitálie. Zpùsob p [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Diagnostika


Diagnostika je proces stanovení diagnózy. Diagnostika návykových nemocí pravidla zahrnuje diagnostický rozhovor, využívání dotazníkových metod, vyhodnocení údajù z okolí klienta, vyšetøení tìlesného stavu, laboratorní vyšetøení vèetnì toxikologického (viz „toxikologie“) a podle potøeby i další speciální vyšetøovací metody, napø. psychologické [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

iatrogenní


Zpùsobený lékaøským zásahem. Iatrogenní poškození èi onemocnìní je zpùsobeno nìjakou lékaøskou intervencí, a už chybným pøedepsáním léku, nebo nežádoucími úèinky léku správnì ordinovaného, chybným chirurgickým nebo jiným výkonem. Ve vztahu k drogové problematice se tento termín objevuje v souvislosti s osobami, u kterých se vyskytly [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

8

1 Thumbs up   2 Thumbs down

infekce


Proces, pøi kterém dochází k porušení rovnováhy v  organismu po té, co  mikroorganismy napadnou hostitele a vyvolají místní a celkovou reakci. Mikroorganismy mohou být patogenní a pak vyvolají infekci, pokud je dostateèná infekèní  dávka, tj. poèet mikroorganismù nutný k vyvolání infekce. Pøíležitostné (oportunní, fakultativní) infek [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

NEUROADAPTACE


Adaptace centrálního nervového systému na opakovanou aplikaci psychoaktivní látky (drogy) vedoucí ke zvýšení tolerance a nìkdy také k odvykacímu syndromu, který nastává po pøerušení užívání látky. Neuroadaptace mùže dosahovat rùzného stupnì, urèovaného pøedevším èetností užívání a množstvím užívané látky, ale také individuálními rozdíly v  [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

10

1 Thumbs up   2 Thumbs down

prevence


Prevence (u alkoholu a drog) je v širším smyslu slova definována jako intervence urèená k zamezení èi snížení výskytu,  šíøení a škodlivých úèinkù užívání  alkoholu a nealkoholových drog. Podle WHO se rozlišuje: (1) primární prevence, tj. pøedcházení užití u osob,  kteøí dosud s drogou nejsou v kontaktu; obvykle ztotožòovaná s&n [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz


Pro zobrazení všech definic slova 295 se přihlašte, prosím.