aldebaran.cz

Website:https://www.aldebaran.cz
Obdržené pozitivní hlasy76
Obdržené negativní hlasy70
Karma:5 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (1630)

1

0   0

1-2-3 slouèeniny


– slouèeniny, jejichž chemický vzorec zaèíná Y1Ba2Cu3... Jde o rùzné variace na supravodivou keramiku YBCO.
Zdroj: aldebaran.cz

2

0   0

2df


– unikátní spektrograf pøipojený k dalekohledu AAT (Anglo Australian Telescope), který má zrcadlo o prùmìru 3,9 metru a je umístìn od roku 1974 na observatoøi AAO [..]
Zdroj: aldebaran.cz

3

0   0

2dfgrs


– projekt, v rámci kterého již byla poøízena spektra více jak 260 000 galaxií pomocí zaøízení 2dF (2 degree Field) – unikátního spektrografu pøipojeného k dalekohl [..]
Zdroj: aldebaran.cz

4

0   0

2mass


– Two Micron All Sky Survey, pøehlídka oblohy na vlnové délce 2 μm. Pøehlídka byla provádìna automaticky dvìma 1,3 m dalekohledy umístìnými na Mt. Hopkins (Arizon [..]
Zdroj: aldebaran.cz

5

0   0

2qz


– projekt ukonèený v roce 2002, v rámci kterého byla poøízena spektra více jak 23 000 kvazarù.
Zdroj: aldebaran.cz

6

0   0

3c273


– první objevený kvazar v souhvìzdí Panny (1963). Záøí ve všech oborech spektra vèetnì gama. Vzdálenost 300 MPc, èervený kosmologický posuv 0,16, rychlost vzdalován [..]
Zdroj: aldebaran.cz

7

0   0

3c279


– kvazar, který má mimoøádnou svítivost v optickém oboru. Je silnì promìnný. Èervený kosmologický posuv: 0,54. Souøadnice: rektascenze 12:56:11,1; deklinace: -05°47′22&# [..]
Zdroj: aldebaran.cz

8

0   0

51 peg


– hvìzda hlavní posloupnosti, u které byla objevena ve vzdálenosti 0,02 AU první exoplaneta. Objev byl uèinìn v roce 1995 (D. Queloz, M. Mayor – Švýcarsko, potvrzen [..]
Zdroj: aldebaran.cz

9

0   0

a-s


– AntiSpoofing, zpùsob ochrany vojenského P kódu GPS pøed pøípadným podvržením nebo zneužitím nepøítelem. Bez použití režimu A-S není P kód nijak šifrován a ne [..]
Zdroj: aldebaran.cz

10

0   0

aaa


– blízkozemní planetky, pojmenované podle reprezentantù tøí základních typù: Amor (køíží dráhu Marsu, nedosahuje až k dráze Zemì), Apollo (køíží dráhu Zemì, peri [..]
Zdroj: aldebaran.cz


Pro zobrazení všech definic slova 1630 se přihlašte, prosím.