brocx

Obdržené pozitivní hlasy54
Obdržené negativní hlasy25
Karma:28 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (30)

1

23   7

demokracie


Státní zřízení. Jedná se o termín, jenž pochází původně z řečtiny, jako složenina slov demos (lid) a kratein (vládnout). Ve své utopické podobě se jedná o koncept, kdy bude státnímu útvaru vládnout lid prostřednictvím svých zástupců, kteří ovšem nebudou sledovat zájmy vlastní, ale právě jen a pouze lidu.
brocx - 20. dubna 2014

2

11   2

yolo definice


YOLO je pojem, který se nedávno dočkal své renezance a rozšířil se do celého světa. Jedná se o zkratku anglického "you only live once", tedy "žiješ jen jednou", a je nezřídka používán jako argumentace pro konání nebezpečných či společensky nevyhovujících věcí.
brocx - 20. dubna 2014

3

7   1

entropie


Entropie je fyzikální veličina, jejíž definicí je "míra neuspořádanosti systému". V praxi, v nefyzikálních kruzích, je toto slovo používáno jako synonymum a eufemismus pro slova typu "nepořádek", "chaos", "zmatek", "nesoulad".
brocx - 20. dubna 2014

4

4   3

práce


Slovo mnoha významů. Může se jednat o namáhavou fyzickou aktivitu vykonávanou člověkem nebo strojem, může se jednat o způsob obživy - tedy synonymum zaměstnání. Práce je také označení pro umělecké či vědecké dílo - obraz, symfonii, vědecký traktát, román, atd. Dalším významem je pak práce jako fyzikální veličina popisující působení síly na těleso.
brocx - 20. dubna 2014

5

3   4

wifi


Wifi, nebo wi-fi, je zkratkou anglického wireless fidelity, a jedná se o označení bezdrátového připojení k síti, ať už lokální, tedy LAN (local area network), či širší, nebo globální - tedy internetu.
brocx - 20. dubna 2014

6

2   2

fejetonu


Druhý pád slova "fejeton". Fejeton je literární žánr, takzvaná poznámka pod čarou, který vtipně zpracovává zdánlivě banální téma, na které nahlíží z neobvyklých úhlů pohledu a dává podklad k zamyšlení. Jedním z nejznámějších českých fejetonistů je například Jan Neruda.
brocx - 20. dubna 2014

7

1   1

metru


Druhý pád slova "metr". Toto slovo má abstraktní i konkrétní význam. Může se jednat o základní jednotku délky podle soustavy SI, jejíž definicí je dráha, kterou světlo urazí ve vakuu za určitý čas (konkrétně 1/299 792 458 vteřiny). Může se také jednat o nástroj k měření délky.
brocx - 20. dubna 2014

8

1   1

daně


Množné číslo slova "daň". Daně jsou poplatky státu, procentuálně zakotvené částky, které jsou státu odváděny ze všech transakcí, ať už se jedná o klasický obchod, převody nemovitostí, výhry v loteriích a podobně. Daně nejsou stejné, například spotřební daň, jenž je odváděna z cigaret a alkoholu, je standardně vyšší.
brocx - 20. dubna 2014

9

1   2

hry


Množné číslo slova "hra". Běžně používaných významů má toto slovo hned několik. Může se jednat o činnost, která je provozována za účelem zábavy, tedy například "hra na honěnou", "hra v kostky", apod. Může se jednat také o divadelní hru, tedy dramatický kus, jenž je předváděn na prknech divadla. Moderním významem je hra počítačová, či videohra, tedy zábavný software, jenž je provozován buď na osobním počítači nebo herní konzoli.
brocx - 20. dubna 2014

10

1   1

hypotézy


Druhý pád a množné číslo slova "hypotéza". Hypotéza je tvrzení, předpoklad, výpověď, jejíž platnost se pouze předpokládá a není zatím nikterak potvrzena a dokázána, lze ji však potvrdit - a nebo vyvrátit.
brocx - 20. dubna 2014


Pro zobrazení všech definic slova 30 se přihlašte, prosím.