fim.uhk.cz

Website:http://fim.uhk.cz
Obdržené pozitivní hlasy75
Obdržené negativní hlasy97
Karma:-21 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (1045)

1

0   0

gamblerský omyl


(angl. gambler's fallacy) tendence lidí pøedpokládat, že pøedchozí události mohou ovlivnit události následující v pøípadech, kdy se uplatòuje èistá pravdìpodobnost výskytu urèité u [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

2

0   0

gen


nositel dìdièné informace, nacházející se v jádrech bunìk a tvoøený dvoušroubovicí DNA (u nìkterých virù RNA). Informace uložená v genech je promìnná mutacemi a rekombinacemi, na po [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

3

0   0

generalizace


metoda vydìlení obecných/spoleèných znakù, jevù z jevù ménì obecných, resp. z objektù nebo jevù urèitého druhu. Specificky usuzování o vlastnostech všech zástupcù z dané skupiny p [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

4

0   0

generalizace


viz podnìtová generalizace
Zdroj: fim.uhk.cz

5

0   0

genetické programování


souèást evoluèních algoritmù, využívá možnost evoluèního (metodami mutace, køížení, selekce, replikace) vývoje programù pro dosažení specifického cíle. Nevýhodou je zatím neucel [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

6

0   0

genetický algoritmus


viz genetické algoritmy
Zdroj: fim.uhk.cz

7

0   0

genetický determinismus


názor, že genetická výbava urèuje individuum ve všech dimenzích – fyzické, emoèní a behaviorální. Jednoduše vyjádøeno – klonovaný jedinec by mìl mít zcela stejné vlastnosti jako j [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

8

0   1

genius loci


holistický souhrn hmatatelných i nehmatatelných projevù historie i souèasnosti lokality, jedineèný a neopakovatelný, vytváøející svou kontinuální interakcí s duchovním svìtem návšt [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

9

0   1

geografie


viz behaviorální geografie
Zdroj: fim.uhk.cz

10

0   0

geopsychika


èást psychiky, která je ovlivòována poèasím, krajinou, roèním obdobím apod., pøípadnì i vlivy prostøedí, které patøí do oblasti podprahových podnìtù èi mimosmyslového vnímání [..]
Zdroj: fim.uhk.cz


Pro zobrazení všech definic slova 1045 se přihlašte, prosím.