horalek.org

Website:https://www.horalek.org
Obdržené pozitivní hlasy5
Obdržené negativní hlasy10
Karma:-6 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (435)

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

proxy


entita která, v zájmu efektivity, jedná v zastoupení další entity
Zdroj: horalek.org

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Boot


start poèítaèe
Zdroj: horalek.org

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

bus


médium pøes které jsou data pøenesena z jedné èásti poèítaèe k další.Bus si pøedstavte jako hlavní silnicí na které data cestují uvnitø poèítaèe
Zdroj: horalek.org

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Buš


médium pøes které jsou data pøenesena z jedné èásti poèítaèe k další.Bus si pøedstavte jako hlavní silnicí na které data cestují uvnitø poèítaèe
Zdroj: horalek.org

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

hardware


fyzické elektronické souèástky, které tvoøí poèítaèový systém
Zdroj: horalek.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bandwidth


množství dat, která muže být pøenesené za urèitý èas
Zdroj: horalek.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bit


nejmenší jednotka dat v poèítaèi. Bit muže nabývat hodnoty 1 nebo 0. Bit je prezentován ve dvojkové soustavì tedy v té, v kterém data jsou zpracovaná poèítaèi
Zdroj: horalek.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bít


nejmenší jednotka dat v poèítaèi. Bit muže nabývat hodnoty 1 nebo 0. Bit je prezentován ve dvojkové soustavì tedy v té, v kterém data jsou zpracovaná poèítaèi
Zdroj: horalek.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Blackout


kompletní ztráta elektrické energie
Zdroj: horalek.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


bezdrátový prùmyslový standard, který užívá nelicencovanou radiofrekvenci pro krátkodobou komunikaci umožòující pøenosným zaøízením komunikovat pøes krátké vzdálenosti
Zdroj: horalek.org


Pro zobrazení všech definic slova 435 se přihlašte, prosím.