horalek.org

Website:http://www.horalek.org
Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy9
Karma:-4 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (435)

1

1   2

boot


start poèítaèe
Zdroj: horalek.org

2

1   0

bus


médium pøes které jsou data pøenesena z jedné èásti poèítaèe k další.Bus si pøedstavte jako hlavní silnicí na které data cestují uvnitø poèítaèe
Zdroj: horalek.org

3

1   0

hardware


fyzické elektronické souèástky, které tvoøí poèítaèový systém
Zdroj: horalek.org

4

1   1

proxy


entita která, v zájmu efektivity, jedná v zastoupení další entity
Zdroj: horalek.org

5

0   0

ac power connector


koncovka kabelu propojující AC zdroj s poèítaèem
Zdroj: horalek.org

6

0   0

ac power cord


kabel, pro poenos elektoiny ze stoídavého napájení do zdroje poèítaèe
Zdroj: horalek.org

7

0   0

accelerated graphics port


vysokorychlostní, 32 - bitová sbìrnicová technologie navržená k podpoøe zrychlení 3D poèítaèové grafiky
Zdroj: horalek.org

8

0   0

access control list


seznam spravovaný administrátorem síti, který podrobnì uvádí jakému uživateli je dovolený zpøístupnit a typ udìleného pøístupu
Zdroj: horalek.org

9

0   0

access point


zaoízení které spojuje bezdrátová síová zaøízení. Obvykle spojuje bezdrátovou sí s drátovou síti, a umožòuje vymìòovat data mezi drátovanými a bezdrátovými zaøízeními
Zdroj: horalek.org

10

0   0

active partition


èást na harddisku, které je urèena k zavádìní systému a obvykle obsahuje operaení systém, který má být použitý na poèítaèi. Jako active partition mùže být nastavena jen jedna partition disku
Zdroj: horalek.org


Pro zobrazení všech definic slova 435 se přihlašte, prosím.