marxismus.cz

Website:http://www.marxismus.cz
Obdržené pozitivní hlasy476
Obdržené negativní hlasy437
Karma:38 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (2553)

1

0   0

abatyše


Matka pøedstavená ženského kláštera u nìkterých katolických øádù.
Zdroj: marxismus.cz

2

0   0

abbé


Francouzské oslovení knìze; od poloviny 18. století svìtský knìz bez církevní funkce, žijící civilním životem a vìnující se individuelnì intelektuální èinnosti.
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

abolice


Zrušení, odstranìní; v trestním právu udìlení milosti ještì pøed zahájením èi skonèením trestního øízení, které se tím ruší. Na jedné stranì zbavuje obvinìného trestní odp [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

1   2

absolutismus


Forma neomezené vlády jedince s absolutní, nedílnou a dìdiènou mocí, typická pro feudalismus. S rùznými odchylkami èásteènì pøežívá dodnes v rozvojových zemích. [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

0   0

absolutizace


Vytrhávání vìcí z jejich historického vývoje, ze souvislostí a zvelièování jejich významu. Pøeceòování jedineèného èi jednotlivých stránek jevù a podceòování os [..]
Zdroj: marxismus.cz

6

0   0

absolutno


Nevìdecká pøedstava o vìèném, nièím nepodmínìném subjektu, nepodléhajícím vývoji, který naopak sám vývoj ostatního urèuje. Je základem každého idealismu, a má podobu boha, du [..]
Zdroj: marxismus.cz

7

0   0

abstraktní umìní


Umìní popírající svùj svou souvislost s realitou, zámìrnì nevyjadøující skuteènost, nemající zobrazení jako svou protikladnou stránku k výrazu, který je hlavní; nezobrazivé u [..]
Zdroj: marxismus.cz

8

0   0

absurdita


Protismyslnost, vnitøní spornost, to co odporuje logickým zákonùm, nesmysl. V nìkterých idealistických filozofiích, napø. v existencialismu, byla povýšena na atribut lidské existence ve s [..]
Zdroj: marxismus.cz

9

0   0

absurdní divadlo


Subjektivisticky vyjádøená dramatická forma z 50. a 60. let minulého století. Zobrazuje skuteènost jako nesmyslnou, vyjadøuje pocity osamoceného individualisty neschopného se dorozumìt [..]
Zdroj: marxismus.cz

10

0   0

abstraktní umìní


Nepøedmìtné, pøedevším výtvarné umìní, rozvíjející se od poèátku minulého století. Je zámìrnì deformováno tím, že potlaèuje nebo zcela postrádá zobrazení a naopak akcen [..]
Zdroj: marxismus.cz


Pro zobrazení všech definic slova 2553 se přihlašte, prosím.