pojistenec.cz

Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy0
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (63)

1

0   0

akcie


majetkový cenný papír, jehož držitel se mùže podílet na rozhodování o èinnosti firmy; akcionáø neruèí za ztráty, v pøípadì zisku mu mohou být vyplaceny dividendy akontace
Zdroj: pojistenec.cz

2

0   0

anuita


mìsíèní splátka; skládá se z jistiny a úroku, jejich vzájemný pomìr se v prùbìhu splácení mìní (úrok klesá) ážio
Zdroj: pojistenec.cz

3

0   0

benchmark


srovnávací úroveò; vìtšinou pro podílové fondy bìžné pojistné
Zdroj: pojistenec.cz

4

0   0

bonita


schopnost klienta pravidelnì splácet své závazky (napø. úvìr od stavební spoøitelny) bonus
Zdroj: pojistenec.cz

5

0   0

broker


reprezentant obchodníka s cennými papíry; zprostøedkuje obchod klienta na burze cena èasová
Zdroj: pojistenec.cz

6

0   0

cena modifikovaná


je poøizovací cena vìci nebo souboru vìcí vedená v úèetnictví, upravená dohodnutým zpùsobem; pùvodní poøizovací cena vìci nebo souboru vìcí upravená dohodnutým zpùsobem cena nová
Zdroj: pojistenec.cz

7

0   0

cena obvyklá


cena, která by byla dosažena pøi prodeji stejné, popø. obdobné vìci v obvyklém obchodním styku v daném èase a v daném místì cena zùstatková
Zdroj: pojistenec.cz

8

0   0

cena odkupní


viz leasing - odkupní cena churning
Zdroj: pojistenec.cz

9

0   0

cílová èástka


cílová èástka je sjednána ve smlouvì o stavebním spoøení a vyjadøuje budoucí potøebu finanèních prostøedkù úèastníka; cílovou èástku si úèastník stanoví sám podle svých cílù a možností; cílová èástka je rovna souètu vkladù, státní podpory, úvìru ze stavebního spoøení a úrokù z vkladù a státní podpor [..]
Zdroj: pojistenec.cz

10

0   0

debet


záporný zùstatek na úètu klienta. èástku, která je v takovém pøípadì uvedena na výpise z úètu jako zùstatek, klient bance dluží (a už vlivem poskytnutého úvìru, povoleného pøeèerpání, nedovoleného debetu, èi z jiného dùvodu). debetní karta
Zdroj: pojistenec.cz


Pro zobrazení všech definic slova 63 se přihlašte, prosím.