Význam urbanismus
Co znamená slovo urbanismus? Zde naleznete 13 významů slova urbanismus. Můžete také přidat význam slova urbanismus sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

urbanismus


Urbanismus je disciplína, jejímž cílem je utvářet a rozvíjet sídelní útvary (města, vesnice) jako funkční a vyvážené celky. Urbanistické projektování navrhuje uspořádání sídel, jejich částí a navazují [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

urbanismus


Urbanismus je nauka o plánování a utváření sídel (zejména měst), aby jako celek působila esteticky, funkčně a vyváženě. Urbanisté úzce spolupracují s architekty a projektanty tak, aby nová zástavba či změna krajiny nepůsobila rušivě. Snaží se přitom zároveň o rovnováhu mezi přírodní krajinou a stavbami. Může jít tedy i o složku územního plánování. Územní plánování by mělo mít za cíl řídit směřování vývoje územních celků pokud jde o změnu krajiny tak, aby území bylo uspořádáno harmonicky s ohledem na udržitelnost i ochranu kulturního dědictví. Liší se i v závislosti na tom, zda se týká rozvoje velkoměsta, menšího města nebo malé vesnice.
Zu - 11. prosince 2018

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

urbanismus


plánování lidských sídel
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

urbanismus


Vìdní obor a souèasnì praktická èinnost, které mají úzké vazby k oboru architektury, z nìhož se urbanismus rozvinul a specifikoval k praktické územnì-plánovací èinnosti - územnímu plánování. Jako vìdn [..]
Zdroj: nej017.webz.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

urbanismus


Vědní obor a současně praktická činnost, které mají úzké vazby k oboru architektury, z něhož se urbanismus rozvinul a specifikoval k praktické územně-plánovací činnosti - územnímu plánování. Jako vědn [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

urbanismus


Vìdní obor a souèasnì praktická èinnost, které mají úzké vazby k oboru architektury, z nìhož se urbanismus rozvinul a specifikoval k praktické územnì-plánovací èinnosti - územnímu plánování. Jako vìdn [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

urbanismus


Vědní obor a současně praktická činnost, které mají úzké vazby k oboru architektury, z něhož se urbanismus rozvinul a specifikoval k praktické územně-plánovací činnosti - územnímu plánování. Jako vědn [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

urbanismus


Vědní obor a současně praktická činnost, které mají úzké vazby k oboru architektury, z něhož se urbanismus rozvinul a specifikoval k praktické územně-plánovací činnosti - územnímu plánování. Jako vědní obor zkoumá urbanismus teoretické i praktické problémy tvorby i přetváření osídlení, sídelních útvarů a jejich struktur, odhaluje tendence i zákonit [..]
Zdroj: cip-stavby.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

urbanismus


Vědní obor a současně praktická činnost, které mají úzké vazby k oboru architektury, z něhož se urbanismus rozvinul a specifikoval k praktické ú [..]
Zdroj: gservis.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

urbanismus


Vìdní obor a souèasnì praktická èinnost, které mají úzké vazby k oboru architektury, z nìhož se urbanismus rozvinul a specifikoval k praktické územnì-plánovací èinnosti - územnímu plánování. Jako vìdní obor zkoumá urbanismus teoretické i praktické problémy tvorby i pøetváøení osídlení, sídelních útvarù a jejich struktur, odhaluje tendence i zákonit [..]
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

urbanismus


Urbanismus je disciplína, jejímž cílem je utvářet a rozvíjet sídelní útvary (města, vesnice) jako funkční a vyvážené celky. Urbanistické projektování navrhuje uspořádání sídel, jejich částí a navazují [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

urbanismus


Vìdní obor a souèasnì praktická èinnost, které mají úzké vazby k oboru architektury, z nìhož se urbanismus rozvinul a specifikoval k praktické územnì-plánovací èinnosti - územnímu plánování. Jako vìdní obor zkoumá urbanismus teoretické i praktické problémy tvorby i pøetváøení osídlení, sídelních útvarù a jejich struktur, odhaluje tendence i zákonit [..]
Zdroj: stavimedum.cz

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

urbanismus


øe¹ení výstavby mìst (urbs - latinsky mìsto) i zásahù do krajinných celkù. Jeho názorové i realizaèní zmìny od støedovìku lze sledovat.
Zdroj: pametihodnosti.cz
<< fad zubr >>