Význam Fosilní paliva
Co znamená slovo Fosilní paliva? Zde naleznete 10 významů slova Fosilní paliva. Můžete také přidat význam slova Fosilní paliva sami

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

Fosilní paliva


Látky na bázi uhlíku a vodíku, vzniklé před miliony let v zemské kůře přetvořením organických látek. Podle skupenství rozlišujeme tuhá paliva (uhlí), kapalná paliva (ropa) a plynná fosi [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Fosilní paliva


Nerostné suroviny, které vznikly v dávných dobách přeměnou odumřelých rostlin a těl (za nepřístupu vzduchu). Řadíme sem ropu, zemní plyn a uhlí. V současnosti je snaha od užívání fosilních paliv ustup [..]
Zdroj: energetickyporadce.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Fosilní paliva


Látky pevné, kapalné èi plynné povahy, které vznikly rozkladem starovìkých rostlin a zbytkù živoèichù; jsou bohaté na uhlík; pøi jejich spalování vzniká oxid uhlièitý.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz (offline)

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Fosilní paliva


Nerostné suroviny, které vznikly v dávných dobách přeměnou odumřelých rostlin a těl za nepřístupu vzduchu a my z nich s odstupem času získáváme energii v podobě elektřiny, tepla či světla. Fosilní pal [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Fosilní paliva


Nerostné suroviny, které vznikly v dávných dobách pøemìnou odumøelých rostlin a tìl za nepøístupu vzduchu a my z nich s odstupem èasu získáváme energii v podobì elektøiny, tepla èi svìtla. Fosilní paliva jako ropa, uhlí nebo zemní plyn nepatøí mezi obnovitelné zdroje energie a jsou tedy nenávratná. Protože se zdroje fosilních paliv ztenèují, pøistu [..]
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Fosilní paliva


Základní druhy paliv vzniklé přírodním rozkladem organických látek pocházejících z odumřelých rostlin a živočichů. Fosilní paliva se používají pro získávání tepelné energie spalováním. Fosilní paliva dělíme podle skupenství na pevná, kapalná a plynná. Pevná fosilní paliva tvoří především uhlí (černé a hnědé), kapalná fosilní paliva ropné produkty a [..]
Zdroj: cez.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Fosilní paliva


látky vziklé v prùbìhu geologického vývoje Zemì z uložených rostlinných a živoèišných zbytkù jejich rozkladem pøemìnou (teplotou a tlakem) pod vrstvami hornin, napø. uhlí, ropa a zemní plyn fotogramet [..]
Zdroj: geografie.unas.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Fosilní paliva


Látky pevné, kapalné či plynné povahy, které vznikly rozkladem starověkých rostlin a zbytků živočichů; jsou bohaté na uhlík; při jejich spalování vzniká oxid uhličitý.
Zdroj: chmu.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Fosilní paliva


Fosilní palivo je nerostná surovina, která vznikla v dávných dobách přeměnou odumřelých rostlin a těl za nepřístupu vzduchu. Řadí se sem především ropa, zemní plyn a uhlí. Používání fosilních paliv v [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Fosilní paliva


Fosilní palivo je nerostná surovina, která vznikla v dávných dobách přeměnou odumřelých rostlin a těl za nepřístupu vzduchu. Řadí se sem především ropa, zemní plyn a uhlí. Používání fosilních paliv v [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Exhalace Freony >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam