Význam MOTIVACE
Co znamená slovo MOTIVACE? Zde naleznete 14 významů slova MOTIVACE. Můžete také přidat význam slova MOTIVACE sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

MOTIVACE


 Motivace je psychický proces. Představuje vnitřní aktivaci, tedy vzbuzování aktivity jedince a současně i regulaci jednání, zaměření určitým směrem. Motivace souvisí s příčinami, proč něco dělám [..]
Zdroj: elseaz.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MOTIVACE


Motivace je souhrn motivů (podnětů, pohnutek, popudů či důvodů), které aktivizují člověka k určité činnosti a dosažení určitého cíle. Tyto motivy podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal, nebo nek [..]
Zdroj: studiummba.cz

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

MOTIVACE


Motivace představuje způsob, jakým dokážeme nejen sami sebe, nýbrž i ostatní lidi nabudit k určité činnosti. Prostřednictvím motivace dosahují lidé stanovených cílů. Motivaci ovlivňují dva stěžejní faktory - vnitřní a vnější, díky nimž se v našem mozku aktivují určitá centra, která nás nutí dosahovat daných výsledků.
Floencze - 17. dubna 2014

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MOTIVACE


Motivace je vnitřní nebo vnější faktor nebo soubor faktorů vedoucí k energetizaci organismu. Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech skutečností – [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

MOTIVACE


Motivace je proces usmìròování, udržování a energetizace chování, proces zvýšení nebo poklesu aktivity jedince. Vlivem drog se tato základní osobnostní dimenze zásadnì mìní, jednak základním poklesem zájmu o cokoli jiného než záležitosti týkající se drog a jednak ztrátou energie, kterou jedinec potøebuje k vývojovému rùstu a prosperitì. Je nejhlavn [..]
Zdroj: drogy-info.cz (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

MOTIVACE


souhrn pohnutek k jednání
Zdroj: klub.slovniky.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

MOTIVACE


Souhrn potøeb, zájmù a oèekávání vytváøející vnitøní pøíèiny k urèitému jednání jednotlivce èi skupiny. Je nezbytným pøedpokladem k aktivní èinnosti èlovìka. Má své obecné, zvláštní i&n [..]
Zdroj: marxismus.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

MOTIVACE


vnitøní stav, který aktivuje urèitý zpùsob chování, pøípravy chování nebo myšlení. Vzniká pùsobením vnìjší i vnitøní stimulace a její kognitivní interpretací. Viz též autostimulace, hierarchie potøeb, [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

MOTIVACE


e Motivation
Zdroj: pamprofi.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

MOTIVACE


je souhrn podnětů k jednání
Zdroj: tomatis-praha.cz

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

MOTIVACE


Dynamický intrapsychický proces, v němž vzájemné vztahy podnětů subjektu (motivace vnitřní) a prostředí (motivace vnější) vytvářejí napětí, soustředění a zaměření aktivity, která po rozhodovacím...
Zdroj: andromedia.cz (offline)

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

MOTIVACE


souhrn ekonomických, sociálních, biologických,  ideologických a jiných èinitelù, které ovlivòují lidské  jednání. Poøadí a váha tìchto èinitelù se liší podle  subjektivních pøedpokladù [..]
Zdroj: kslp.wz.cz

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

MOTIVACE


tendence jedince být aktivní, a to výbìrovým a organizovaným zpùsobem, komplex psychických vlastností podnìcující, vzbuzující, udržující a zamìøující chování klienta
Zdroj: help24.cz (offline)

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

MOTIVACE


tendence jedince být aktivní, a to výběrovým a organizovaným způsobem, komplex psychických vlastností podněcující, vzbuzující, udržující a zaměřující chování klienta
Zdroj: pppcl.cz

<< MORFIN MOTIVAÈNÍ ROZHOVOR >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam