Význam adaptace
Co znamená slovo adaptace? Zde naleznete 20 významů slova adaptace. Můžete také přidat význam slova adaptace sami

1

1 Thumbs up   2 Thumbs down

adaptace


 (lat. přizpůsobení); pův. schopnost živých organismů upravit svůj životní způsob podle daných podmínek; v psychologii nezbytná podmínka zařazení člověka do dané společnosti.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adaptace


pøizpùsobení podmínkám vnìjšího prostøedí (vývojovými zmìnami, fyziologickou reakcí apod.)
Zdroj: labo.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adaptace


Reakce organismu na vnější stres (trénink). Probíhá na úrovni funkčních, biologických, metabolických a psychických změn. Jsou to pro organismus výhodné děje.
Zdroj: eshop.aktin.cz (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adaptace


1. ve vývojové psychologii podle Piageta v rámci kognitivního vývoje dìtí: pøevzetí nových informací o okolním prostøedí v souladu s dosavadními znalostmi (asimilace), resp. pøizpùsobení procesu kogni [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adaptace


viz senzorická adaptace
Zdroj: fim.uhk.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adaptace


viz smyslová adaptace
Zdroj: fim.uhk.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adaptace


pøizpùsobení
Zdroj: pppbruntal.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adaptace


Pøizpùsobení se. Odpovìï na urèitou dobu trvající podnìt, resp. zmìnu podmínek. Jedna ze základních vlastností živých organizmù. Mùže se projevovat napø. jako schopnost pøizpùsobení se potravním možno [..]
Zdroj: savci.upol.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adaptace


pøizpùsobení, pøetvoøení; úprava, pøestavba
Zdroj: islo.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adaptace


každá změna struktury organismu nebo jeho funkce, která mu umožní lépe se přizpůsobit podmínkám prostředí
Zdroj: agromanual.cz

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adaptace


Též asimilace. 1.) Přizpůsobení se prostředí. Proces interakce jedince s prostředím, ve kterém se jedinec vyrovnává se změnami okolí (sociálního prostředí) a přizpůsobuje se mu - včleňuje se do něho...
Zdroj: andromedia.cz (offline)

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adaptace


Adaptace je přizpůsobení se prostředí. V pracovním vztahu je adaptace procesem, při kterém se pracovník vyrovnává s požadavky pracovních úkolů a se začleňováním do sociálních vztahů pracovní skupiny.  
Zdroj: rozvoj-kariery.cz (offline)

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adaptace


Přizpůsobení se něčemu. 
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz (offline)

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adaptace


je ve stavebnictví úprava, přizpůsobení objektu nebo jeho části pro jiný nebo dosavadní účel.
Zdroj: rady-kutilum.com

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adaptace


přizpůsobení se prostředí
Zdroj: skolavpohode.cz

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adaptace


pøizpùsobení
Zdroj: help24.cz (offline)

17

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adaptace


Adaptace (latinsky adaptatio) může označovat: Adaptace – schopnost organismu přizpůsobit se prostředí. V současné evoluční biologii znamená dědičné přizpůsobení organismu, které vzniká náhodnými mutac [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

18

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adaptace


Adaptace je evoluční proces, při němž se daný organismus (resp. druh) přizpůsobuje vnějším podmínkám a dalším faktorům, které panují v areálu jeho výskytu. Díky adaptaci, umožněné přirozeným výběrem, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

19

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adaptace


Adaptace je evoluční proces, při němž se daný organismus (resp. druh) přizpůsobuje vnějším podmínkám a dalším faktorům, které panují v areálu jeho výskytu. Díky adaptaci, umožněné přirozeným výběrem, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

20

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adaptace


Adaptace v psychologii je proces aktivního přizpůsobování se člověka (v tomto případě jeho osobnosti, resp. sociálního chování) změněným podmínkám vnějšího prostředí a následným životním situacím tak, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< ad hominem afekt >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam