Význam apercepce
Co znamená slovo apercepce? Zde naleznete 5 významů slova apercepce. Můžete také přidat význam slova apercepce sami

1

2   0

apercepce


Osvojování a zařazování nových informací do vlastního, již osvojeného poznatkového systému.
Zdroj: andromedia.cz

2

1   1

apercepce


fáze vnímání, pøi které si èlovìk uvìdomuje a srovnává rozdíly mezi vnitøními a vnìjšími podnìty
Zdroj: islo.cz

3

0   1

apercepce


lat., uvědomělé vnímání předmětu, “povšimnutí si”.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

4

0   1

apercepce


Vnímání, které je předem záměrně nebo spontánně formováno osobními zájmy a zkušenostmi.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

5

0   3

apercepce


úmyslné vnímání, spontánní pozornost vìnovaná nìjakému objektu - pøedmìtu na úkor jiných objektù - pøedmìtù (napø.u malých dìtí)
Zdroj: help24.cz


Přidat význam slova apercepce
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< apeiron apologie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam