Význam empirie
Co znamená slovo empirie? Zde naleznete 8 významů slova empirie. Můžete také přidat význam slova empirie sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

empirie


Zkušenost získaná cílevìdomým pozorováním èi pokusy, tedy smyslovým poznáním. Za empirické jsou považovány takové vìdy, které se o tento zpùsob práce opírají, jako napø. fyzika, chemie a pod [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

empirie


zkušenost
Zdroj: pppbruntal.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

empirie


zkušenost
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

empirie


Zkušenosti a poznatky získané symslovým vnímáním nebo pomocí přístorů a metodologických postupů.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

empirie


zkušenost
Zdroj: help24.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

empirie


Je zpùsob poznání, které se opírá o bezprostøední smyslovou zkušenost a pøímé pozorování.Jde o první stupeò poznání, na nìmž se hromadí poznatky, dané èlovìku pouze jeho smysly.
Zdroj: mezistromy.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

empirie


Empirie (z řec. empeiros, zkušený) je zkušenost získaná pozorováním, případně pokusem (experimentem). Slovo se používá tam, kde chceme zdůraznit cílený a řízený způsob získávání zkušeností. Empirické [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

empirie


zkušenost
Zdroj: labo.cz

<< eluvíum enanciomer >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam