Význam extrapolace
Co znamená slovo extrapolace? Zde naleznete 7 významů slova extrapolace. Můžete také přidat význam slova extrapolace sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

extrapolace


(lat.), úvaha, která zákonitosti, zjištěné v jistém rozsahu, rozšiřuje i za jeho meze.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

extrapolace


obecnì jakýkoliv proces odhadu nìkteré funkce, založen na souboru srovnatelných hodnot e. je užívána v testových norem, jestliže výkon klienta pøesahuje stávající rozsah možných výsledkù (e.matematická aj.)
Zdroj: pppbruntal.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

extrapolace


extrapolation
Zdroj: ped.muni.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

extrapolace


pøiblížení, pøechod z užší na širší oblast pomocí analogie; mat. pøibližný výpoèet hodnot funkce v bodì ležícím vnì intervalu z hodnot funkce v krajních, pøíp. i nìkterých vnitøních bodech intervalu [..]
Zdroj: islo.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

extrapolace


Závěr učiněný o nějaké neznámé hodnotě proměnné na základě empirických dat.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

extrapolace


obecnì jakýkoliv proces odhadu nìkteré funkce, založen na souboru srovnatelných hodnot e. je užívána v testových norem, jestliže výkon klienta pøesahuje stávající rozsah možných výsledkù (e.matematická aj.)
Zdroj: help24.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

extrapolace


Interpolace (lat. inter-polare, vylepšit vkládáním) v numerické matematice znamená nalezení přibližné hodnoty funkce v nějakém intervalu, je-li její hodnota známa jen v některých jiných bodech tohoto [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< extenze fatalismus >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam