Význam faktura
Co znamená slovo faktura? Zde naleznete 20 významů slova faktura. Můžete také přidat význam slova faktura sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

faktura


Faktura je účetní doklad, listina, ve které dodavatel prohlašuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo služby a práce. Má-li faktura sloužit jako daňový doklad, musí být vystavena v termínu stanoveném zákonem a mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH
Zdroj: alka-mzdy.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

faktura


doklad o koupi a prodeji
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

faktura


(z latinského facere – dělat, udělat) je účet za provedenou práci nebo dodané zboží. Obvykle obsahuje popis toho, za co se má zaplatit, způsob platby a datum splatnosti. Pojem faktura jako takový není definován v žádném právním předpisu. Přesto je pojem faktura vžitý a používá se běžně v obchodním styku. Také náležitosti faktury jsou ustálené tak, [..]
Zdroj: exekucniprikaz.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

faktura


účetní dokument předkládající odběrateli finanční částku k zaplacení | * | fakturovat
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

faktura


Faktura je účetní doklad, ve kterém dodavatel prohlašuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo služby. Definice faktury neexistuje, jde o léta vžitý termín. Je třeba, aby splňovala všechny [..]
Zdroj: zalozit-firmu.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

faktura


doklad o koupi a prodeji
Zdroj: coznamena.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

faktura


písemný dokument, který se vystavuje při dodávce zboží/služeb, provedení činností; je na něm vyčíslena cena, kterou je povinen odběratel (příjemce služby) ve stanoveném termínu uhradit [..]
Zdroj: klub.slovniky.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

faktura


Listina, v níž dodavatel vyjadøuje penìžní nárok vùèi odbìrateli za dodané vìci nebo za prokázané služby a práce (mùže se však jednat i o jiné obecné vyjádøení penìžního nároku). [..]
Zdroj: akcentacz.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

faktura


Faktura je účetní doklad, listina, ve které dodavatel prohlašuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo služby a práce. Má-li faktura sloužit jako daňový doklad, musí být vystavena v termín [..]
Zdroj: az-data.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

faktura


Doklad, v níž dodavatel vyjadřuje svůj peněžní nárok vůči odběrateli za dodané zboží nebo poskytnuté služby
Zdroj: eakcie.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

faktura


doklad o koupi a prodeji
Zdroj: islo.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

faktura


listina, v níž dodavatel vyjadřuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo za prokázané služby a práce (může se však jednat i o jiné obecné vyjádření peněžního nároku) Český právní systém neobsahuje zákonnou definici faktury. Pokud se smluvní strany ve smlouvě nedohodnou, není vystavení faktury ani podmínkou pro vznik povinnosti zaplatit. [..]
Zdroj: business.center.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

faktura


Faktura slouží jako doklad o skuteèné výši oprávnìných nákladù na realizaci podporovaného opatøení po dokonèení investièní akce a jako povinná pøíloha se spolu s dokladem o zaplacení, dokladem o ukonèení realizace a poslední stranou žádosti pøedkládá na pøíslušném administrujícím pracovišti (banka, èi krajský úøad). Nezbytné náležitosti faktury nal [..]
Zdroj: zelenausporam.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

faktura


Faktúra - písomné vyjadrenie finančného nároku na niečo, účet.
Zdroj: bonumeng.eu

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

faktura


Doklad na účtovanie hodnoty tovaru (ktorý bude) doručený a služby (ktoré budú) poskytnuté strane, ktorá si objednala tovar a/alebo služby. Vo faktúre je bližšie určené: - množstvo a druh tovaru [..]
Zdroj: ako-uctovat.sk

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

faktura


listina vyjadřující právo dodavatele na odměnu za dodané zboží či služby Fakturista = osoba, která vystavuje fakturu FAQ = (Frequently Asked Questions) často kladené otázky Flash = technologie umožňuj [..]
Zdroj: mladypodnikatel.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

faktura


Faktura je účetní doklad, listina, ve které dodavatel prohlašuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo služby a práce. Má-li faktura sloužit jako daňový doklad, musí být vystavena v... [..]
Zdroj: profitas.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

faktura


(Invoice) Účetní doklad, listina, ve které dodavatel prohlašuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo služby a práce.
Zdroj: financialmarkets.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

faktura


Faktura je úèetní doklad, ve kterém dodavatel prohla¹uje penì¾ní nárok vùèi odbìrateli za dodané vìci nebo slu¾by. Pøesná definice obsahu faktury neexistuje, musí v¹ak obsahovat zákonné nále¾itosti (napøíklad daòového dokladu z pohledu DPH).
Zdroj: klo.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

faktura


Faktura (z latinského facere – dělat, udělat) je účet za provedenou práci nebo dodané zboží. Obvykle obsahuje popis toho, za co se má zaplatit, způsob platby a datum splatnosti. Pojem „faktura“ jako t [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< škoda pomocí >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam