Význam faktura
Co znamená slovo faktura? Zde naleznete 18 významů slova faktura. Můžete také přidat význam slova faktura sami

1

2   0

faktura


Faktura je účetní doklad, listina, ve které dodavatel prohlašuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo služby a práce. Má-li faktura sloužit jako daňový doklad, musí být vystavena v termínu stanoveném zákonem a mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH
Zdroj: alka-mzdy.cz

2

1   0

faktura


doklad o koupi a prodeji
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

3

1   0

faktura


(z latinského facere – dělat, udělat) je účet za provedenou práci nebo dodané zboží. Obvykle obsahuje popis toho, za co se má zaplatit, způsob platby a datum splatnosti. Pojem faktura jako takový není definován v žádném právním předpisu. Přesto je pojem faktura vžitý a používá se běžně v obchodním styku. Také nále [..]
Zdroj: exekucniprikaz.cz

4

0   0

faktura


účetní dokument předkládající odběrateli finanční částku k zaplacení | * | fakturovat
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

0   0

faktura


Faktura je účetní doklad, ve kterém dodavatel prohlašuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo služby. Definice faktury neexistuje, jde o léta vžitý termín. Je třeba, a [..]
Zdroj: zalozit-firmu.cz

6

0   0

faktura


doklad o koupi a prodeji
Zdroj: coznamena.cz

7

0   0

faktura


písemný dokument, který se vystavuje při dodávce zboží/služeb, provedení činností; je na něm vyčíslena cena, kterou je povinen odběratel (příjemce služby) ve stanoveném termínu uhr [..]
Zdroj: klub.slovniky.cz

8

0   0

faktura


Listina, v níž dodavatel vyjadøuje penìžní nárok vùèi odbìrateli za dodané vìci nebo za prokázané služby a práce (mùže se však jednat i o jiné obecné vyjádøení [..]
Zdroj: akcentacz.cz

9

0   0

faktura


Faktura je účetní doklad, listina, ve které dodavatel prohlašuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo služby a práce. Má-li faktura sloužit jako daňový doklad, musí b [..]
Zdroj: az-data.cz

10

0   0

faktura


Doklad, v níž dodavatel vyjadřuje svůj peněžní nárok vůči odběrateli za dodané zboží nebo poskytnuté služby
Zdroj: eakcie.cz

11

0   0

faktura


doklad o koupi a prodeji
Zdroj: islo.cz

12

0   0

faktura


listina, v níž dodavatel vyjadřuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo za prokázané služby a práce (může se však jednat i o jiné obecné vyjádření peněžního nároku) Český právní systém neobsahuje zákonnou definici faktury. Pokud se smluvní strany ve smlouvě nedohodnou, není vystavení faktury ani po [..]
Zdroj: business.center.cz

13

0   0

faktura


Faktura slouží jako doklad o skuteèné výši oprávnìných nákladù na realizaci podporovaného opatøení po dokonèení investièní akce a jako povinná pøíloha se spolu s dokladem o zaplacení, dokladem o ukonèení realizace a poslední stranou žádosti pøedkládá na pøíslušném administrujícím pracovišti (banka, èi krajský [..]
Zdroj: zelenausporam.cz

14

0   0

faktura


listina vyjadřující právo dodavatele na odměnu za dodané zboží či služby Fakturista = osoba, která vystavuje fakturu FAQ = (Frequently Asked Questions) často kladené otázky Flash = techn [..]
Zdroj: mladypodnikatel.cz

15

0   0

faktura


Faktura je účetní doklad, listina, ve které dodavatel prohlašuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo služby a práce. Má-li faktura sloužit jako daňový doklad, musí b [..]
Zdroj: profitas.cz

16

0   0

faktura


(Invoice) Účetní doklad, listina, ve které dodavatel prohlašuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo služby a práce.
Zdroj: financialmarkets.cz

17

0   0

faktura


Faktura je úèetní doklad, ve kterém dodavatel prohla¹uje penì¾ní nárok vùèi odbìrateli za dodané vìci nebo slu¾by. Pøesná definice obsahu faktury neexistuje, musí v¹ak obsahovat zákonné nále¾itosti (napøíklad daòového dokladu z pohledu DPH).
Zdroj: klo.cz

18

0   0

faktura


Faktura (z latinského facere – dělat, udělat) je účet za provedenou práci nebo dodané zboží. Obvykle obsahuje popis toho, za co se má zaplatit, způsob platby a datum splatnosti. Pojem „ [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova faktura
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< škoda pomocí >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam