Význam frekvence
Co znamená slovo frekvence? Zde naleznete 15 významů slova frekvence. Můžete také přidat význam slova frekvence sami

1

1   0

frekvence


Frekvence se vyjadřuje v hertzích. Pro lidské ucho jsou slyšitelné pouze zvuky o frekvenci od 20 do 20 000Hz. Slyšitelný zvuk o frekvenci od 20 do 200 Hz je hluboký. Nad touto hranicí se jedn [..]
Zdroj: oopp.cz

2

0   0

frekvence


veličina udávající počet opakování periodického jevu za jednotku času | * | počet událostí za určitý časový interval | * | kmitočet | četnost
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0   0

frekvence


kmitočet, počet periodických změn za vteřinu.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

4

0   0

frekvence


frequency
Zdroj: ped.muni.cz

5

0   0

frekvence


Počet zásahů naší cílové skupiny určitým sdělením.
Zdroj: mediaguru.cz

6

0   0

frekvence


udává kolikrát jsou lidé (nebo domácnosti) vystaveni reklamě, reklamní kampani či určitému mediálními prostředku; zároveň také perioda vydávání publikce, např. denní tisk, měsíčník,…
Zdroj: bisonrose.cz

7

0   0

frekvence


èetnost výskytu, ruch, provoz; poèet periodicky se opakujících dìjù za jednotku èasu
Zdroj: islo.cz

8

0   0

frekvence


Dříve kmitočet. Fyzikální veličina označující dobu, za kterou je dokončen jeden cyklus, neboli udává počet opakování periodického děje za jednotku času. Frekvence je definována jako [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

9

0   0

frekvence


Døíve kmitoèet. Fyzikální velièina oznaèující dobu, za kterou je dokonèen jeden cyklus, neboli udává poèet opakování periodického dìje za jednotku èasu. Frekvence je definována jako èasový interval a mìøí se ve vteøinách.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

10

0   0

frekvence


– znaèíme f, poèet opakování sledovaného dìje za èasovou jednotku. V SI mìøíme frekvenci v  hertzích (Hz, poèet dìjù za sekundu). Lze ji vypoèítat jako pøevrácenou h [..]
Zdroj: aldebaran.cz

11

0   0

frekvence


Počet kontaktů jedince z cílové skupiny s reklamním sdělením (kampaní) za určité období.
Zdroj: marketingove-poradenstvi-bz.cz

12

0   0

frekvence


Počet kontaktů jedince z cílové skupiny s reklamním sdělením (kampaní) za určité období.
Zdroj: omd.cz

13

0   0

frekvence


èastost, èetnost
Zdroj: help24.cz

14

0   0

frekvence


Hertz (znaèka Hz, slovem s malým h: hertz) je hlavní jednotkou frekvence (kmitoètu) v soustavì SI. Jednotka je pojmenována podle fyzika Heinricha Hertze, badatele v oblasti elektromagnetických [..]
Zdroj: kabelmanie.cz

15

0   0

frekvence


Frekvence (též kmitočet) je fyzikální veličina, která udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek. Například v obvodu střídavého proudu takto označujeme počet [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova frekvence
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< engine frequency >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam