Význam trust
Co znamená slovo trust? Zde naleznete 8 významů slova trust. Můžete také přidat význam slova trust sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

trust


Pùvodnì forma monopolu, v nìmž jednotlivé podniky ztrácejí výrobní, obchodní i finanèní samostatnost. V souèasnosti nejvyšší stupeò anonymizace kapitálu, který vlastníci pøedávají na základì smlo [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

trust


– způsob správy majetku, při kterém zakladatel trustu převede určitý majetek na správce trustu, kteří se stanou jeho vlastníky a zavazují se tento majetek udržovat a spravovat ve prospěch beneficientů nebo pro jiny specifický účel.
Zdroj: kaminari.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trust


důvěra, spoléhání | důvěřovat
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trust


Britský termín pro investiční fondy.
Zdroj: cz.brokerjet.com

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trust


Svěřenství. Svěřenci (trustee, fiduciář) svěří dosavadní vlastník (svěřitel, trustor) určitý majetek do péče a tento svěřeněce vykonává práva související s majetkem stejným způsobem jako by byl vlastník (aniž by vlastníkem byl), a to ve prospěch třetí osoby - oprávněného (beneficiary). Oprávněným může být i svěřitel. Přidělený majetek je nezávislý [..]
Zdroj: business.center.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trust


Britský termín pro investiční fondy.
Zdroj: brokerjet.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trust


Ve fiktivním světě Hvězdné brány lidé ze Země kontaktují řadu mimozemským ras a civilizací během jejich cestování napříč galaxií prostřednictvím Hvězdné brány. Ve Hvězdné bráně jsou lidé rozšířeným dr [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trust


Trust (angl. doslova důvěra) je v zemích common law právní vztah mezi osobami, z nichž jedna majetek spravuje tak, aby z něho druhá osoba (beneficient) měla užitek. Je to jedna z forem fiduciárního vz [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< grave enter >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam