finaktiv.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy11
Karma:-10 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (37)

1

0   1

doporuèujeme


Odkazy Finance: slovník pojmù A - D
Zdroj: finaktiv.cz

2

0   1

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné èástce. Tato èástka je po celou sjednanou dobu stejná, mìní se plynule pomìr splátka : úrok. Zpoèátku tvoøí vìtšinu èástky úrok, pomìr se posunuje ve prospìch splátek a na konci splatnosti tvoøí vìtšinu èástky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: finaktiv.cz

3

0   1

èerpání


Poskytnutí dohodnutých finanèních prostøedkù v hotovosti popø. na úèet klienta.Èerpat lze jednorázovì nebo postupnì.
Zdroj: finaktiv.cz

4

0   1

dluh


Povinnost dlužníka (klienta) nìco plnit druhému úèastníku závazkového právního vztahu, tj. vìøiteli.
Zdroj: finaktiv.cz

5

0   1

doba splatnosti


Smluvnì dohodnuté èasové období, za které musí klient vìøiteli vrátit poskytnuté finanèní prostøedky vè. pøíslušenství.
Zdroj: finaktiv.cz

6

0   1

dražba dobrovolná


Je veøejná dražba provádìná na návrh vlastníka. Za vlastníka je považována rovnìž osoba, která je oprávnìna s pøedmìtem dražby hospodaøit a je vlastníkem zmocnìna nebo na základì zvláštního právního pøedpisu oprávnìna pøedmìt dražby zcizit (napø. správce konkurzní podstaty). Provedením dobrovolné dražby nejsou dotèena vìcná bøemena váznoucí na vìci [..]
Zdroj: finaktiv.cz

7

0   1

dražební jistota


Je èástka, kterou musí složit pøed dražbou každý úèastník dražby ve stanovené èástce. V pøípadì vydražení slouží k zajištìní budoucích závazkù
Zdroj: finaktiv.cz

8

0   1

doporuèujeme


Odkazy Finance: slovník pojmù E - K
Zdroj: finaktiv.cz

9

0   1

exekuce


Úèelem je zajistit rychlou a úèinnou ochranu vìøitelových práv, která mu byla vùèi dlužníkovi pøiznána vykonatelným rozhodnutím soudu anebo jiným exekuèním titulem.
Zdroj: finaktiv.cz

10

0   1

inkaso


Jeden nástrojù platebního styku. Vìøitel si sám strhává peníze na splátku z úètu dlužníka (Klienta).
Zdroj: finaktiv.cz


Pro zobrazení všech definic slova 37 se přihlašte, prosím.