fmg.sk

Website:https://www.fmg.sk
Obdržené pozitivní hlasy31
Obdržené negativní hlasy39
Karma:-7 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (596)

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

Promiskuita


Ide o èasté striedanie sexuálnych partnerov,a býva prejavom hypersexuality.Obèas sprevádza i niektoré du¹evné choroby.
Zdroj: fmg.sk

2

4 Thumbs up   4 Thumbs down

Pubescent


Je to jedinec v puberte
Zdroj: fmg.sk

3

3 Thumbs up   4 Thumbs down

sex


Zdroj: fmg.sk   NSFW / 18+

4

3 Thumbs up   2 Thumbs down

puberta


Zdroj: fmg.sk   NSFW / 18+

5

2 Thumbs up   3 Thumbs down

Nymfomanka


¾ena, ktorá je postihnutá nymfomániou - hypersexuálna ¾ena.
Zdroj: fmg.sk

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Fermentácia


Je to proces látkovej premeny, pri ktorom sa glukóza a Ĭal¹ie cukry rozkladajú bez prítomnosti kyslíka, a pritom sa uvo¾òuje energia.
Zdroj: fmg.sk

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Gerontofília


je sexuálna úchylka.Takto orientovaný jedinec vyh¾adáva partnera o nieko¾ko desiatok rokov star¹ieho a so zjavnými známkami starnutia.
Zdroj: fmg.sk

8

1 Thumbs up   4 Thumbs down

Hebefília


Je to sexuálna uchýlka, keï sa postihnutý zväè¹a zameriava na dospievajúce dievèatá, ktoré majú náznaky zväè¹ujúcich sa pÅ?s, pubického ochlpenia a Ĭal¹ích sekundárnych znakov.
Zdroj: fmg.sk

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

IgE


Ide o skratku pre Imunoglobulín E. Väè¹ina alergických pacientov má nadmerne zvý¹ené hladiny práve tejto protilátky, ktorej tvorba je indukovaná kontaktom s urèitým alergénom. Poèas úvodnej fázy (senzibilizácie) v tele vznikajú protilátky triedy IgE, ktoré sú schopné ¹pecificky rozpoznáva» alergén. IgE sa via¾e na povrch mastocytov v sliznici nosa, [..]
Zdroj: fmg.sk

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

ige


Ide o skratku pre Imunoglobulín E. Väè¹ina alergických pacientov má nadmerne zvý¹ené hladiny práve tejto protilátky, ktorej tvorba je indukovaná kontaktom s urèitým alergénom. Poèas úvodnej fázy (senzibilizácie) v tele vznikajú protilátky triedy IgE, ktoré sú schopné ¹pecificky rozpoznáva» alergén. IgE sa via¾e na povrch mastocytov v sliznici nosa, [..]
Zdroj: fmg.sk
Tento význam nebyl schválen


Pro zobrazení všech definic slova 596 se přihlašte, prosím.