opzp.cz

Website:https://opzp.cz/
Obdržené pozitivní hlasy1
Obdržené negativní hlasy3
Karma:-1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (44)

1

1   0

ekvivalentní obyvatel


je definovaný produkcí látkového zneèištìní 60 g BSK5
Zdroj: opzp.cz

2

0   0

akceptace


potvrzení formální úplnosti a pøijatelnosti žádosti (projektu), umožòuje postoupení žádosti v procesu administrace k vìcnému hodnocení žádosti (projektu);
Zdroj: opzp.cz

3

0   0

bat


nejlepší dostupná technika a technologie;
Zdroj: opzp.cz

4

0   1

biodiverzita


biologická rozmanitost, rùznorodost;
Zdroj: opzp.cz

5

0   0

emise


vypouštìní škodlivých látek do vzduchu; mìøí se u zdroje zneèištìní, napø. komínu;
Zdroj: opzp.cz

6

0   0

eutrofizace


je proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor;
Zdroj: opzp.cz

7

0   0

fotovoltaické systémy


systémy vyrábìjící elektøinu ze sluneèní energie;
Zdroj: opzp.cz

8

0   0

hodnocení projektu


fáze administrace projektù, která sestává z kontroly formálních náležitostí, kontroly pøijatelnosti a bodování projektù;
Zdroj: opzp.cz

9

0   0

imise


koncentrace škodlivých látek v jednotlivých složkách životního prostøedí, napø. ve vzduchu; mìøí se v okolí zdroje zneèištìní.
Zdroj: opzp.cz

10

0   0

implementaèní dokument opŽp


dokument obsahující podrobné informace o implementaci (realizaci) operaèního programu a operaèní úrovni prioritních os a oblastech podpory; je dùležitým podkladem pro rozhodování potenciálních pøíjemcù podpory pøi identifikaci jejich projektových zámìrù;
Zdroj: opzp.cz


Pro zobrazení všech definic slova 44 se přihlašte, prosím.