Význam Emise
Co znamená slovo Emise? Zde naleznete 51 významů slova Emise. Můžete také přidat význam slova Emise sami

1

2   0

Emise


cizorodé látky (vìtšinou kouøové zplodiny) vyletující do atmosféry
Zdroj: labo.cz

2

1   0

Emise


Jde o (primární úpis) vydání cenných papírù, tj. vystavení, zveøejòování a uvedení do obìhu. Emise se provádí pøímo nebo prostøednictvím banky.
Zdroj: fxstreet.cz

3

0   0

Emise


Cenné papíry stejného druhu, které jsou vydány stejnou osobou ve stejné formě, se stejnými právy a které mají stejné označení.
Zdroj: nextfinance.cz

4

0   0

Emise


Látky znečišťující ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje (komína, výfuku atd.), jejich koncentrace se postupně snižuje mísením se vzduchem apod.
Zdroj: dalkia.cz

5

0   0

Emise


Vydání nových cenných papírů (akcie, dluhopisy, atd.), většinou veřejným upsáním emise. Emitent si tímto obstarává v p [..]
Zdroj: csas.cz

6

0   0

Emise


Soubor vzájemně zastupitelných cenných papírů vydaných emitentem na základě jeho rozhodnutí. Emitent stanoví druh cenného papíru ( akcie, dluhopis, podílový list), nominální hodnotu, počet kusů, formu a podobu.
Zdroj: cnb.cz

7

0   0

Emise


Soubor vzájemně zastupitelných cenných papírů vydaných emitentem na základě jeho rozhodnutí. Emitent stanoví druh cenného papír [..]
Zdroj: czechwealth.cz

8

0   0

Emise


Šíøení látek do ovzduší a šíøení škodlivých vlivù do prostøedí.
Zdroj: stavimedum.cz

9

0   0

Emise


Soubor vzájemně zastupitelných cenných papírů vydaných emitentem na základě jeho rozhodnutí. Emitent stanoví druh cenného papíru ( akcie, dluhopis, podílový list), nominální hodnotu, [..]
Zdroj: abcfv.cz

10

0   0

Emise


Vydání, uvedení do oběhu - vydávání cenných papírů do oběhu za účelem získání kapitálu.
Zdroj: pavlat-znalec.cz

11

0   0

Emise


vydání (uvedení do oběhu) nových peněz nebo cenných papírů
Zdroj: mojeinvestice.cz

12

0   0

Emise


(primární úpis) vydání cenných papírů, tj. vystavení, zveřejňování a uvedení do oběhu. Emise se provádí přímo nebo prostřednictvím banky.
Zdroj: cpinvest.cz

13

0   0

Emise


vydání souboru cenných papírù a zpravidla jejich umístìní na burzu
Zdroj: rfpplus.cz

14

0   0

Emise


Vydání a distribuce cenných papírů na kapitálový trh, tato emise je provedena buď přímo (přímá emise) nebo za pomoci kreditní instituce (externí emise). Většinou jsou emise provedy přes banku (banka emitenta) nebo skupinou bank (konsorciem). Finanční instituce buď provedou prodej jménem emitenta na bázi komise nebo koupí cen [..]
Zdroj: cz.brokerjet.com

15

0   0

Emise


jsou látky, které jsou vypouštìny do životního prostøedí. V naší literatuøe se tento pojem nejèastìji používá pro látky vypouštìné do ovzduší. Množství emisí se udává v hmotnostních nebo objemových jednotkách vypouštìné škodlivé látky za urèitou dobu, vìtšinou za rok.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

16

0   0

Emise


Cenné papíry stejného druhu, které jsou vydány stejnou osobou ve stejné formě,se stejnými právy a které mají stejné označení
Zdroj: eakcie.cz

17

0   0

Emise


Cenné papíry stejného druhu, které jsou vydány stejnou osobou ve stejné formě,se stejnými právy a které mají stejné označení.
Zdroj: eakcie.cz

18

0   0

Emise


Cenné papíry stejného druhu, které jsou vydány stejnou osobou ve stejné formě, se stejnými právy a které mají stejné označení
Zdroj: eakcie.cz

19

0   0

Emise


Vydání nových peněz, cenných papírů, poštovních známek. Emisi peněz  provádí centrální banka, u ostatních cenných papírů i jiné peněžní ústavy
Zdroj: eakcie.cz

20

0   0

Emise


Vydání nových cenných papírů (akcie, dluhopisy, atd.), většinou veřejným upsáním emise. Emitent si tímto obstarává v případě potřeby kapitál. Emisí se také často rozumí objem c [..]
Zdroj: investicniklub.cz

21

0   0

Emise


vypouštìní škodlivých látek do vzduchu; mìøí se u zdroje zneèištìní, napø. komínu;
Zdroj: opzp.cz

22

0   0

Emise


Akt vydání ceného papíru, bankovky nebo jiné listiny. V souvislosti s emisí dluhopisů se jedná o soubor dluhopisů vydávaných na z&aacut [..]
Zdroj: podnikejsnadno.cz

23

0   0

Emise


vyslání, vydávání, vydání; uvedení do obìhu; množství zneèišujících pøímìsí dostávajících se z urèitého zdroje do ovzduší
Zdroj: islo.cz

24

0   0

Emise


Vydání a distribuce cenných papírù na kapitálový trh. Tato emise je provedena buï pøímo (pøímá emise) nebo za pomoci kreditní instituce (externí emise). Vìtšinou jsou emise uskuteènìny finanèním poradcem spoleènosti nebo jejich skupinou (konsorciem).
Zdroj: vertesi.cz

25

0   0

Emise


Soubor vzájemně zastupitelných cenných papírů vydaných emitentem na základě jeho rozhodnutí. Emitent stanoví druh cenného papíru (akcie, dluhopis, podílový list), nominální hodnotu, počet kusů, formu a podobu.
Zdroj: ludvik-turek.com

26

0   0

Emise


Vydání nových cenných papírů (akcie, dluhopisy, atd.), většinou veřejným upsáním emise. Emitent si tímto obstarává v případě potřeby kapitál. Emisí se také často rozumí objem cenných papírů vydaných v rámci jedné emise, tedy objem emise.
Zdroj: profity.cz

27

0   0

Emise


Soubor dluhopisů vydávaných na základě týchž emisních podmínek majících stejné datum vydání a stejné datum splatn [..]
Zdroj: sporicidluhopisycr.cz

28

0   0

Emise


Látky vypouštěné ze zdroje do životního prostředí (měří se přímo u zdroje). Tyto látky mohou pocházet z přírodních zdrojů nebo vznikat lidskou činností. V praxi se jedná o skupin [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

29

0   0

Emise


Cenné papíry stejného druhu, které jsou vydány stejnou osobou ve stejné formě, se stejnými právy a které mají stejné označení.
Zdroj: patria-direct.cz

30

0   0

Emise


Šíření látek do ovzduší a šíření škodlivých vlivů do prostředí.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

31

0   0

Emise


Šíøení látek do ovzduší a šíøení škodlivých vlivù do prostøedí.
Zdroj: bydlenisnu.cz

32

0   0

Emise


Šíření látek do ovzduší a šíření škodlivých vlivů do prostředí.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

33

0   0

Emise


Šíření látek do ovzduší a šíření škodlivých vlivů do prostředí.
Zdroj: cip-stavby.cz

34

0   0

Emise


vydání cenného papíru nebo bankovky
Zdroj: realitnislovnik.cz

35

0   0

Emise


1. akt vydání cenného papíru, bankovky nebo jiné listiny; 2. soubor společně vydaných zastupitelných cenných papírů; Pramen § 519 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona Viz také emise dluhopisu
Zdroj: business.center.cz

36

0   0

Emise


škodlivé látky rozptylované v místě vypouštění do atmosféry, znečištění, které vychází z určitého konkrétního zdroje,
Zdroj: agromanual.cz

37

0   0

Emise


Vydání a distribuce cenných papírů na kapitálový trh, tato emise je provedena buď přímo (přímá emise) nebo za pomoci kreditní instituce (externí emise). Většinou jsou emise provedy přes banku (banka emitenta) nebo skupinou bank (konsorciem). Finanční instituce buď provedou prodej jménem emitenta na bázi komise nebo koupí cen [..]
Zdroj: brokerjet.cz

38

0   0

Emise


je soubor mezi sebou nahraditelných cenných papírů vydaných emitentem. Emitent urči druh cenného papíru (akcie, podílový list, dluhopis) a jeho nominální hodnotu, množství, formu a podobu.
Zdroj: investors.nazory.cz

39

0   0

Emise


(cenných papírů) – vydání cenné papíru.
Zdroj: domacifinance.cz

40

0   0

Emise


Soubor vzájemně zastupitelných cenných papírů vydaných emitentem na základě jeho rozhodnutí. Emitent stanoví druh cenného papíru (akcie, dluhopis, podílový list), nominální hodnotu, počet kusů, formu a podobu.
Zdroj: fondmarket.cz

41

0   0

Emise


Vydáníí nových peněz, cenných papírů, ale i poštovních známek a losů atp. do oběhu.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

42

0   0

Emise


Emise jsou pevné, kapalné nebo plynné látky, proudy, teplo nebo i otřesy a zvuky, které vydávají určité zdroje. Zpravidla mají emise negativní vliv na životní prostředí a/nebo člověk [..]
Zdroj: thimm.de

43

0   0

Emise


zplodiny, jdoucí do okolí (atmosféry)
Zdroj: skolavpohode.cz

44

0   0

Emise


Jsou látky znečišťující ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje (komín, výfuk, …) jejich koncentrace se postupně snižuje mísením se vzduchem aj. Integrovaný registr znečišťovatelů emise definuje takto: Pojmem emise se v ochraně ovzduší označuje vnášení látek do ovzduší. Je to děj, který může probíh [..]
Zdroj: cistenebe.cz

45

0   0

Emise


Emise (z latinského emittere - zářit, znečišťovat, vysílat) jsou látky znečišťující ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje (komín, výfuk,...), jejich koncentrace se postupně snižuje mísením se vzduchem aj.
Zdroj: dycham.ostrava.cz

46

0   0

Emise


označuje soubor cenných papírů stejného druhu vydaných jednou společností. Nejčastěji tento pojem zahrnuje i umístění na trhu a uvedení na burzu. Převzetí a prodej probíhá zpravid [..]
Zdroj: reico.cz

47

0   0

Emise


Vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do životního prostředí. Udává se v množství vypuštěné látky za určitou dobu. Je třeba rozlišovat mezi pojmem emise a imise. Emise [..]
Zdroj: ebeton.cz

48

0   0

Emise


Vypouštění nebo únik (znečišťujících) látek do prostředí.
Zdroj: chmu.cz

49

0   0

Emise


Slovo emise (z lat. e-mitto, vydávám, vysílám, vypouštím) má více významů: vydávání, vysílání, vypouštění. Věc, která emituje, je emitor, kdežto je-li to fyzická nebo právnick [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

50

0   0

Emise


Emise (z latinského emittere - zářiče, znečišťovatelé) jsou látky znečišťující ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje (komín, výfuk, ...), jejich koncentrace se postu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

51

0   1

Emise


Vydávání do oběhu peněz a cenných papírů. Emitent - výstavce.
Zdroj: apogeo.cz

Přidat význam slova Emise
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Ekonomický růst Export >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam