patentovakancelar.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy12
Obdržené negativní hlasy20
Karma:-7 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (177)

1

7 Thumbs up   3 Thumbs down

privilegium


Privilegium je výsadou, kdy se v minulosti právo na ochranu vynálezu propůjčovalo vynálezci z milosti panovníka,přičemž vynálezce neměl na tuto ochranu právní nárok. Později tzv. smluvní teorie zastávala stanovisko, že stát při udělování ochrany na vynález už neprojevuje jen milost,ale plní svou povinnost. Po Francouzské revoluci, kdy se uplatňoval [..]
Zdroj: patentovakancelar.cz (offline)

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

perpetuum mobile


Perpetuum mobile je věčný motor. Perpetuum mobile prvého druhu je hypotetické zařízení konající práci bez dodání energie (je v rozporu se zákonem o zachování energie) Perpetuum mobile druhého druhu je hypotetický tepelný stroj, který by cyklicky pracoval a pouze by přijímal teplo od určitého tělesa (ohřívače) a vykonával stejně velkou práci (je v r [..]
Zdroj: patentovakancelar.cz (offline)

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

anotace


Anotace je stručná obsahová charakteristika dokumentu,podávající informaci o jeho tematice, obsahu, vědecké nebo umělecké hodnotě díla, o autorovi apod. Anotace u vynálezu slouží výlučně pro technickou informaci. Anotace musí obsahovat název vynálezu a stručné shrnutí toho, co je uvedeno v popisu, v patentových nárocích a na výkresech. § 10 zák. č. [..]
Zdroj: patentovakancelar.cz (offline)

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

copyright


Tento termín se v praxi často používá jako synonymum k termínu autorsko-právní ochrana, která je však více zaměřena i na osobnostní práva autora. Také se používá jako zkratka ke copyrightové výhradě, sestávající ze značky C v kroužku a jména nositele autorského práva a roku prvého zveřejnění díla. Tato copyrightová doložka se uvádí na jedné z prvýc [..]
Zdroj: patentovakancelar.cz (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

přihlášení do systému


Uživatelské jméno
Zdroj: patentovakancelar.cz (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

asistent patentového zástupce


Funkce, která se poprvé objevila v posledním znění zákona o patentových zástupcích. Asistentem je ten, kdo je zapsán v seznamu, vedeném Komorou patentových zástupců. Asistent vykonává u patentového zástupce, ve společnosti patentových zástupců nebo v zahraniční organizační formě praxi, jejímž cílem je získat pod vedením a dohledem patentového zástu [..]
Zdroj: patentovakancelar.cz (offline)

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

autor


Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. Autorství samo o sobě není právním úkonem,ale právní skutečností. Autorem může být každý, kdo má způsobilost k právům,aniž je nutné, aby měl způsobilost k právním úkonům. Za autora nelze považovat toho, kdo tvůrci poskytl technickou nebo materiální pomoc, či kdo pouze stanovil cíl nebo směr řešení pro [..]
Zdroj: patentovakancelar.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

autoremedura


Považuje-li útvar, jehož rozhodnutí bylo napadeno, stížnost za přípustnou a oprávněnou, vyhoví stížnosti sám. To neplatí, jestliže proti tomu, kdo podal stížnost, stojí jiný účastník řízení. Není-li stížnosti vyhověno ve lhůtě jednoho měsíce poté, kdy bylo podáno odůvodnění, je stížnost neprodleně předána stížnostnímu senátu bez stanoviska ve věci [..]
Zdroj: patentovakancelar.cz (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

autorský zákon


Autorský zákon upravuje práva autorská a práva související s právem autorským,zejména:
Zdroj: patentovakancelar.cz (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

benátský zákon


Benátský zákon na ochranu vynálezů z roku 1474 byl nejstarším zákonem, který obsahoval už mnohé prvky moderního patentového práva. Podle tohoto zákona původce měl na práva z vynálezu jasný nárok, pokud registrovaný vynález splňoval podmínky stanovené zákonem. Tato skutečnost byla pro uvedené období něčím naprosto neslýchaným, protože v ostatních ze [..]
Zdroj: patentovakancelar.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 177 se přihlašte, prosím.