Význam know-how
Co znamená slovo know-how? Zde naleznete 14 významů slova know-how. Můžete také přidat význam slova know-how sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

know-how


souhrn poznatků, znalostí, zkušeností, obchodní postup
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

know-how


soubor znalostí a dovedností jednotlivce či firmy
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

3 Thumbs up   2 Thumbs down

know-how


Doslovný český překlad "vědět jak". Výrobně technické poznatky, znalosti postupů, receptur. Někdy jsou chráněny patenty.
Zdroj: apogeo.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

know-how


Je souborem nepatentovaných praktických poznatků vyplývajících ze zkušeností a testování jeho vlastníka, který je utajen&ya [..]
Zdroj: podnikejsnadno.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

know-how


Know-how - [angl.] market. odborné znalosti, skúsenosti a technická zdatnosť získané ako výsledok prieskumu, analýzy, vývoja, skúšok a praxe, alebo určité progresívne výrobné postupy, ktoré nie sú chránené patentom.
Zdroj: bonumeng.eu

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

know-how


Pod pojmem know-how (vědět jak) se obvykle rozumí psané i nepsané výrobní, obchodní a jiné zkušenosti. Obecně lze tento pojem definovat jako souhrn znalostí, zkušeností, poznatků a informací potřebných pro výrobu, případně pro provoz a jejich technické uskutečnění, přičemž se mezi ně zpravidla nezahrnují ty jejich části, které jsou předmětem průmys [..]
Zdroj: patentovakancelar.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

know-how


Nehmotné aktívum èi vedomos, ako nieèo uskutoèòova. Nieèo nehmotné, èo vytvára pridanú hodnotu.
Zdroj: tvorbastranky.sk

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

know-how


skúsenosti, poznatky, znalosti, know-how
Zdroj: amonitsro.sk

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

know-how


je soubor duchovních hodnot, znalostí a zkušeností z urèitého oboru.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

know-how


soubor nepatentovaných praktických poznatků vyplývajících ze zkušeností a testování jeho vlastníka, který je utajený, podstatný a identifikovatelný, přičemž 1. utajený znamená, že know-how tvoří přesné složení a uspořádání jednotlivých částí, které není všeobecně známé a snadno dostupné; to však nemůže být vykládáno v úzkém smyslu tak, že každá jed [..]
Zdroj: business.center.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

know-how


Soubory ucelených vědecko-technických poznatků, ucelené návody (postupy) pro výkon specializovaných činností, znalosti, které jsou symbiózou teoretických poznatků a ověřených dlouhodobých zkušeností...
Zdroj: andromedia.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

know-how


Know-how (anglicky „vědět-jak“) je anglické sousloví, popisující technologické a informační předpoklady a znalosti pro určitou činnost - nejčastěji výrobu, případně pro provoz a jejich technické uskut [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

know-how


Technologické, informaèní a znalostní pøedpoklady pro urèitou èinnost i zkušenosti z ní získané. Nepodléhají patentové ochranì, nejsou úèetnì evidovány a danìny, pøesto jsou dùležitou souèás [..]
Zdroj: marxismus.cz

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

know-how


soubor všeobecnì použitelných nezveøejnìných znalostí, metod, údajù a praktických zkušeností zejména z oblasti organizace a øízení výroby, používaných pro rychlou a efektivní realizaci urèité výroby (tzv. technické know-how). K know-how patøí napø. výrobní tajemství, receptury, technická dokumentace, poznatky a výsledky výrobních zkoušek, znalo [..]
Zdroj: financni.webz.cz

<< aps tricky >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam