vertesi.cz

Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy5
Karma:-2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (103)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

inflace


Koeficient ukazující zvýšení cenové hladiny bìhem urèitého sledovaného období; udává ztrátu kupní síly. Opak: Deflace
Zdroj: vertesi.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Kurzovní lístek


Soubor výsledkù obchodování, který burza zveøejòuje v elektronické i tištìné podobì. Obsahuje zejména kurzy veškerých cenných papírù obchodovaných na burzovních trzích, objemy obchodù.
Zdroj: vertesi.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

American Depositary Receipt


Certifikáty cenných papírù vydané velkou US bankou týkající se neamerických cenných papírù deponovaných v této bance. ADR se vydávají zejména s koeficientem 1:1 pro 100 zahranièních cenných papírù, ale také s menším. Hlavním cílem je zlevnit, zjednodušit a zrychlit obchodování s cennými papíry.
Zdroj: vertesi.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáøe jako spoleèníka podílet se na øízení spoleènosti, jejím zisku a na likvidaèním zùstatku pøi zániku spoleènosti.
Zdroj: vertesi.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie na doruèitele


Akcie vydané bez jména. Emitent vydá výnos majiteli, který mu akcie pøedloží, nikoliv jmenovité osobì.
Zdroj: vertesi.cz
Tento význam nebyl schválen

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcionáø


Fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem cenného papíru (akcie) dané akciové spoleènosti.
Zdroj: vertesi.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcionáø majoritní


Akcionáø, který vlastní nejvìtší poèet akcií spoleènosti nebo který jedná ve shodì s jiným akcionáøem / jinými akcionáøi, pøièemž souèet jejich akcií zajišuje nejvyšší procento na základním jmìní spoleènosti.
Zdroj: vertesi.cz
Tento význam nebyl schválen

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcionáø minoritní


Akcionáø, který nevlastní nejvìtší poèet akcií spoleènosti ani nejedná s jinými akcionáøi ve shodì, která by mu zajistila majoritní postavení.
Zdroj: vertesi.cz
Tento význam nebyl schválen

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akciové dividendy


Dividendy vyplacené ve formì nových volných akcií. Finanèní úøad to považuje za výplatu dividendy a proto i tento výnos podléhá zdanìní.
Zdroj: vertesi.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akciový fond


Fond, jehož pøedmìtem investování jsou tuzemské i zahranièní akcie.
Zdroj: vertesi.cz


Pro zobrazení všech definic slova 103 se přihlašte, prosím.