vertesi.cz

Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy5
Karma:-2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (103)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

inflace


Koeficient ukazující zvýšení cenové hladiny bìhem urèitého sledovaného období; udává ztrátu kupní síly. Opak: Deflace
Zdroj: vertesi.cz (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kurzovní lístek


Soubor výsledkù obchodování, který burza zveøejòuje v elektronické i tištìné podobì. Obsahuje zejména kurzy veškerých cenných papírù obchodovaných na burzovních trzích, objemy obchodù.
Zdroj: vertesi.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

american depositary receipt


Certifikáty cenných papírù vydané velkou US bankou týkající se neamerických cenných papírù deponovaných v této bance. ADR se vydávají zejména s koeficientem 1:1 pro 100 zahranièních cenných papírù, ale také s menším. Hlavním cílem je zlevnit, zjednodušit a zrychlit obchodování s cennými papíry.
Zdroj: vertesi.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akcie


Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáøe jako spoleèníka podílet se na øízení spoleènosti, jejím zisku a na likvidaèním zùstatku pøi zániku spoleènosti.
Zdroj: vertesi.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akcie na doruèitele


Akcie vydané bez jména. Emitent vydá výnos majiteli, který mu akcie pøedloží, nikoliv jmenovité osobì.
Zdroj: vertesi.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akcionáø


Fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem cenného papíru (akcie) dané akciové spoleènosti.
Zdroj: vertesi.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akcionáø majoritní


Akcionáø, který vlastní nejvìtší poèet akcií spoleènosti nebo který jedná ve shodì s jiným akcionáøem / jinými akcionáøi, pøièemž souèet jejich akcií zajišuje nejvyšší procento na základním jmìní spoleènosti.
Zdroj: vertesi.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akcionáø minoritní


Akcionáø, který nevlastní nejvìtší poèet akcií spoleènosti ani nejedná s jinými akcionáøi ve shodì, která by mu zajistila majoritní postavení.
Zdroj: vertesi.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akciové dividendy


Dividendy vyplacené ve formì nových volných akcií. Finanèní úøad to považuje za výplatu dividendy a proto i tento výnos podléhá zdanìní.
Zdroj: vertesi.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akciový fond


Fond, jehož pøedmìtem investování jsou tuzemské i zahranièní akcie.
Zdroj: vertesi.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 103 se přihlašte, prosím.