Význam xenofobie
Co znamená slovo xenofobie? Zde naleznete 15 významů slova xenofobie. Můžete také přidat význam slova xenofobie sami

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

xenofobie


odpor, nepřátelství, strach, nedůvěra ke všemu cizímu
Zdroj: coznamena.cz

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

xenofobie


odpor, nepřátelství, strach, nedůvěra ke všemu cizímu
Zdroj: online-slovnik.cz

3

3 Thumbs up   1 Thumbs down

xenofobie


strach nebo nenávist ve vztahu k cizincům nebo čemukoli cizímu či neznámému | oikofobie
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

3 Thumbs up   1 Thumbs down

xenofobie


Strach z neznámého, souèást pudu sebezáchovy èlovìka. Pøenesenì chorobný strach z cizincù a cizího prostøedí. Vyplývá z dlouhodobého usazení èlovìka v etnicky homogenním prost [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

xenofobie


odpor, nepøátelství, strach, nedùvìra ke všemu cizímu
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

6

3 Thumbs up   2 Thumbs down

xenofobie


odpor, nepřátelství, strach, nedůvěra ke všemu cizímu
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

xenofobie


Chorobný odpor k cizincům a strach z nich.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

xenofobie


Xenofobie je projev chování, který spočívá v nedůvěře, odporu a nepřátelství ke všemu cizímu. Vedle lidských jedinců je pozorována i u dalších živočichů. Je to forma strachu ze všeho neznámého, předev [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

xenofobie


je v doslovném překladu strach z cizinců. Slovo se většinou užívá pro označení nesnášenlivosti k lidem z jiných zemí a rovněž nedostatek úcty k jejich tradici a kultuře. Stejně jako rasismus je xenofobie předsudečná, strach z cizinců nebo nesnášenlivost, do které se strach přetváří, mohou vzniknout okamžitou emocionální reakcí. Pokud se dále utvrzu [..]
Zdroj: lidejednezeme.cz

10

0 Thumbs up   2 Thumbs down

xenofobie


Se všeobecně vysvětluje jako strach, který může přerůst až v nenávist, vůči všemu cizímu, respektive neznámému. Termín se vztahuje nejčastěji k osobám pocházejícím z jiného kulturního prostředí. Xenofobie se projevuje v různých formách, včetně lehkých, relativně neškodných (např. slovní nadávky), až po vyhrocené chování zahrnující fyzické útoky vůči příslušníkům jiné národnosti, jiného náboženského vyznání a podobně.
Floencze - 20. dubna 2014

11

0 Thumbs up   3 Thumbs down

xenofobie


označuje mezilidskou nesnášenlivost vůči lidem z jiné země, která je ve většině případů založená na předsudcích.
Zdroj: bezpecne-online.cz

12

0 Thumbs up   3 Thumbs down

xenofobie


strach z cizincù, odpor vùèi všemu cizímu, èasto pøerùstající v až rasisitickou nesnášenlivost vùèi etnickým skupinám
Zdroj: help24.cz

13

0 Thumbs up   3 Thumbs down

xenofobie


xenofobie, strach z cizího, nedùvìra k cizímu; odpor, primitivní nenávist ke všemu cizímu, neznámému. Základ šovinismu a rasismu. V souèasné Evropì jsou projevy xenofobie zamìøeny zejména proti pøistìhovalcùm.
Zdroj: skinhead.sweb.cz

14

0 Thumbs up   3 Thumbs down

xenofobie


Nesnášenlivost vůči všemu cizímu (jinému než je pro nás běžné), například jiná národnost, jiná kultura, jiné náboženství apod.). Pochází z řečtiny (xénos = cizinec, fobos = strach). Xenofobie je původcem rasizmu.
stepuchy - 8. dubna 2014

15

0 Thumbs up   3 Thumbs down

xenofobie


Slovo, vycházející z řeckých slov xenos a phobos (cizinec a strach), značí strach ze všeho cizího a neznámého. Ve společnosti se projevuje především rasovou nesnášenlivostí a odmítáním cizích kultur bez jakékoliv znalosti nebo smyslu.
XSonnyk5 - 8. dubna 2014

<< vyso?ina xylofon >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam