Význam Dotace
Co znamená slovo Dotace? Zde naleznete 17 významů slova Dotace. Můžete také přidat význam slova Dotace sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Dotace


Účelově poskytnuté prostředky fyzické či právnické osobě, obvykle ze státního rozpočtu.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Dotace


finanční podpora ze státního či veřejného rozpočtu poskytovaná na projekt na základě žádosti a splnění předem daných podmínek poskytovatele.  Dotace nepodléhají dani z příjmu, pokud jsou použity [..]
Zdroj: proculture.cz

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Dotace


Účelově poskytnuté prostředky z veřejných rozpočtů.
Zdroj: usetritnadanich.cz (offline)

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Dotace


Forma poskytnutí určitého množství finančních prostředků, nejčastěji ze státního rozpočtu (nebo také z územního rozpočtu). Může a nemusí být stanovena na konkrétní účel.
Zdroj: grantovy-poradce.cz (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Dotace


Státní finanční podpora poskytovaná na konkrétní účel (například na úspory energie).
Zdroj: vitejtenazemi.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Dotace


Účelově poskytnuté prostředky z veřejných rozpočtů.
Zdroj: uctovani.net

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dotace


Peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. Forma nevratné finanční podpory, která je poskytována přímo z veřejných zdrojů, resp. z rozpočtových položek státu prostřednictvím jeho organizačních složek (tj. ministerstev nebo státních fondů) nebo z [..]
Zdroj: cmzrb.cz (offline)

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Dotace


Příspěvek ze státního rozpočtu
Zdroj: eakcie.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dotace


Forma poskytnutí určitého množství finančních prostředků, nejčastěji ze státního rozpočtu (nebo také z územního rozpočtu). Může a nemusí být stanovena na konkrétní účel.
Zdroj: dotaceonline.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dotace


Úèelovì poskytnuté prostøedky právnickým nebo fyzickým osobám ze státního rozpoètu.
Zdroj: klo.cz (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dotace


Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany státu (zpravidla vlády nebo zákonodárného sboru) nebo územněsprávního celku (v Česku kraj, obec nebo městská [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dotace


Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany státu (zpravidla vlády nebo zákonodárného sboru) nebo územněsprávního celku (v Česku kraj, obec nebo městská [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Dotace


Bez podrobnìjší specifikace rámcovì vyplácená státní pomoc nižším èlánkùm a jiným subjektùm. Je li vyplácena na konkrétní úèel, jde o subvenci, v praxi nazývanou i úèelovou dotací. [..]
Zdroj: marxismus.cz

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Dotace


Neekvivalentní plnění poskytované z veřejných rozpočtů v penězích. Obvykle splňuje znaky veřejné podpory. Dle zákona č.218/2000 Sb. jsou dotací peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám.
Zdroj: czechinvest.org (offline)

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Dotace


Pojem dotace lze chápat jako peněžitý dar, peněžitou úhradu ze strany státu, případně jako nenávratné financování určitého programu. Cílem je snížení ceny určitého statku, jehož poskytování bude ve ve [..]
Zdroj: firmus.cz

16

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Dotace


darování, finanèní podpora; poskytnutí finanèních prostøedkù z veøejných rozpoètù bez pøesného úèelu použití
Zdroj: islo.cz

17

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Dotace


peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel Pramen § 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Synonyma subvence
Zdroj: business.center.cz (offline)

<< Dopravní prostředek Drobný majetek >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam