Význam aplikace
Co znamená slovo aplikace? Zde naleznete 18 významů slova aplikace. Můžete také přidat význam slova aplikace sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

aplikace


Zpùsob podávání,  tj. cesta, kterou je látka zavedena do tìla, napø.: užití orální (ústy),  intravenosní (do žíly), subkutánní (podkožní), intramuskulární (injekènì do svalu), inhalací, kouøením nebo absorbováním skrz kùži nebo sliznicí jako jsou sliznice v ústní dutinì nebo nosní sliznice (šòupání, „sniffing“), rektum nebo genitálie. Zpùsob p [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aplikace


použití poznatků, nástroje, technologie, látky apod. v praxi | * Marek Zouzalík: [http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2005012122 ''Unikátní technologie pro výrobu nanovláken vznikla v Č [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aplikace


Využití poznatků nebo zkušeností.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aplikace


(lat., uplatnění, použití), není jen vědomé užití něčeho, čemu už rozumím, nýbrž i podmínka porozumění.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

aplikace


Zpùsob podávání, tj. cesta, kterou je látka zavedena do tìla, napø.: užití orální (ústy), intravenosní (do žíly), subkutánní (podkožní), intramuskulární (injekènì do svalu), inhalací, kouøením nebo absorbováním skrz kùži nebo sliznicí jako jsou sliznice v ústní dutinì nebo nosní sliznice (šòupání, „sniffing“), rektum nebo genitálie. Zpùsob podávání [..]
Zdroj: drogy-info.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aplikace


Sada softwarových instrukcí a dat ve formì poèítaèového programu urèeného k provedení konkrétních funkcí. U èipových karet to je konkrétní sada instrukcí a souvisejících dat po [..]
Zdroj: vimevic.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aplikace


Sílu a slabost planety zkoumáme také podle její aspektace. Blíží-li se planeta k místu, na nìmž by nastal pøesný aspekt, øíkáme, že je v aplikaci. Pohybuje-li se planeta rychleji, než je její rychlost [..]
Zdroj: astrologie.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aplikace


Uplatnění poznatků a zkušeností.
Zdroj: usetritnadanich.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aplikace


EZS, ochrana osob, CCTV, řízení vstupů, požární nebo další systém podle TC 79 nebo souvisící jiný systém mimo předmět TC 79 (topení, klimatizace, osvětlení,…).
Zdroj: obchod.pcs.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aplikace


Zahrnuje v¹echny nakoupené a na zakázku vytváøené softwarové programy nebo skupiny programù vèetnì interních i externích (napø. webových) aplikací.
Zdroj: datoveschranky.info

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aplikace


použití, uplatnìní, pøiložení, pøenesení; dekorativní prvek rùzným zpùsobem upevòovaný na základní materiál, aplika
Zdroj: islo.cz

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aplikace


Jednotlivé roztok pro odpovídající události s odběry a potom formátování a způsob doručení výsledné oznámení.
Zdroj: technet.microsoft.com

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aplikace


Uplatnění poznatků a zkušeností.
Zdroj: uctovani.net

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aplikace


Poèítaèové programy, které lze èlenit podle oblastí, ze které pochází jimi øešený problém. Tak mùžeme rozlišovat napø. data [..]
Zdroj: webdesign-malek.cz

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aplikace


Slovo aplikace (použití, využití, uplatnění) má několik významů: aplikace (lékařství) – podání léku aplikace (ozdoba) – látková či kožená ozdoba našívaná na jinou látku aplikace (právo) – způsob real [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aplikace


Aplikační software (zkráceně aplikace) je v informatice programové vybavení počítače (tj. software), které umožňuje provádět nějakou užitečnou činnost (řešení konkrétního problému, interaktivní tvorbu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

17

0 Thumbs up   2 Thumbs down

aplikace


Přenesení poznatků (zkušeností, dovedností, metod, zásad) z jedné oblasti do oblasti jiné.
Zdroj: andromedia.cz

18

0 Thumbs up   2 Thumbs down

aplikace


Vyu¾ití poznatkù nebo zku¹eností.
Zdroj: klo.cz

<< holandština nazdar >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam