Význam diskriminace
Co znamená slovo diskriminace? Zde naleznete 17 významů slova diskriminace. Můžete také přidat význam slova diskriminace sami

1

4 Thumbs up   2 Thumbs down

diskriminace


(lat. dis-crimino, odděluji, rozlišuji), jednání či postoj, který úmyslně zanedbává či poškozuje jistou vrstvu nebo skupinu lidí, a porušuje tak princip občanské rovnosti.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

diskriminace


Z finanèního hlediska jde o rozdíly ve výdìlcích, které vznikají v dùsledku urèitých osobních charakteristik, jež nesouvisejí s výkonností v zamìstnání (pohlaví, rasa, náboženské vyznání apod.).
Zdroj: financni.webz.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

diskriminace


Zaměstnavatel je povinnen zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci. Je zakázána jakákoliv přímá či nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování.
Zdroj: rozvoj-kariery.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

diskriminace


Postoje a způsoby chování, kterými jsou znevýhodňováni nebo ponižováni lidé na základě svě příslušnosti k určité skupině.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

diskriminace


Politická opatření zvýhodňující v určitých oblastech takové sociální skupiny, které byly v minulosti znevýhodněny.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

diskriminace


Diskriminace označuje nerovné zacházení, popř. znevýhodňování jednotlivců nebo skupin, aniž by pro tuto skutečnost existovalo věcné ospravedlnění. Zákaz diskriminace se odvozuje z úcty k lidské důstoj [..]
Zdroj: thimm.de

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

diskriminace


Upřednostňování příslušníků jedné skupiny obyvatel před příslušníky jiné skupiny, například při přijímacím řízení. Důsledkem diskriminace je nespravedlnost. Diskriminace může být třeba z d [..]
Zdroj: prace.rovnou.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

diskriminace


Diskriminace znamená rozlišování. Toto rozlišování má za následek, že se k jednomu člověku chováme ve stejné situaci hůře než k jinému, a to pouze proto, že daný člověk je příslušníkem nějaké skupiny (je určité rasy, věku, pohlaví, náboženství) nebo má nějakou vlastnost (je nemocen, je chudý). Diskriminace může být i pozitivní: pak jsou příslušníci [..]
Zdroj: lidejednezeme.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

diskriminace


schopnost rozlišování malých detailù, oddìlování, potlaèování, útlak rozlišovací schopnost testové položky (discriminating power)
Zdroj: help24.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

diskriminace


porušení norem mezinárodního práva spoèívající v jakémkoli rozlišování, vyluèování, omezování èi zvýhodòování založeném na rase, barvì pleti, na národnostním, resp. etnickém pùvodu, je-li cílem nebo následkem takového poèínání zrušení èi omezení uznání, užívání a výkonu lidských práv a základních svobod. Zákaz rasové diskriminace je upraven v Chart [..]
Zdroj: skinhead.sweb.cz

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

diskriminace


Diskriminace (lat. discriminare = rozlišovat) je termín označující nějaké rozlišování. Nejčastěji se používá v negativním významu rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez o [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

diskriminace


Diskriminace (lat. discriminare = rozlišovat) je termín označující nějaké rozlišování. Nejčastěji se používá v negativním významu rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez o [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   2 Thumbs down

diskriminace


Rozlišování, rozdílné zacházení, vytváøení spoleèenské nerovnosti; v bìžném vìdomí pouze útisk jednìch, ve skuteènosti vždy souèasnì privilegováním druhých. Aè je zavrženíhodná, je podstatou spol [..]
Zdroj: marxismus.cz

14

1 Thumbs up   3 Thumbs down

diskriminace


je schopnost odlišovat zvuky, které se od sebe navzájem liší svou výškou, barvou a hlasitostí
Zdroj: tomatis-praha.cz

15

0 Thumbs up   2 Thumbs down

diskriminace


rozlišování; rozdílný, jiný pøístup k jedné skupinì než k jiné nebo k celku
Zdroj: islo.cz

16

0 Thumbs up   2 Thumbs down

diskriminace


většinou negativní rozlišování lidí na základě příslušnosti jedince k nějaké skupině (rasové, sexuální, náboženské atd.) bez ohledu na jeho schopnosti. Diskuse (diskusní fórum) - internetové diskusní fórum označuje pomyslný prostor (např. webovou stránku), kde spolu uživatelé mohou diskutovat na daná témata. Podobně jako u chatů i pro diskuse původ [..]
Zdroj: bezpecne-online.cz

17

0 Thumbs up   2 Thumbs down

diskriminace


Znevýhodňování, omezování nebo odnětí práv na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince. Antidiskriminační zákon rozlišuje přímou a nepřímou diskriminaci. Mezi diskriminaci patří obtěžování, sexuální obtěžování a pronásledování. Za diskriminaci se považuje i pokyn k diskriminaci a navádění k diskrimin [..]
Zdroj: alternativazdola.cz

<< dichotomie dispozice >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam